Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність 040201 Математика Кривий Ріг 2014 Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність 040201 Математика Кривий Ріг 2014 Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7Міністерство освіти і науки україни ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра педагогіки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з науково - педагогічної і навчальної роботи

Остроушко О. А.

« » 2014 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗагальна педагогіка

напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки,
спеціальність 6.040201 Математика


Кривий Ріг -- 2014
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Бешевець Л. В. доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент; Король А.М. доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент; Зеленкова Н.І. доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент; Морозов В.В. доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент; Бондаренко О.В. доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук; Волощук І.А. старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук; Макаренко І.Є. старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук; Белоконний С.Ю. старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, Мантуленко С.В. асистент.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Малихін О. В. професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

Савченко Л. О. завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної освіти КПІ ДВНЗ «КНУ», кандидат педагогічних наук, доцент.
Обговорено та схвалено кафедрою педагогіки «18» вересня 2014 р., протокол № 2
Завідувач кафедри д.п.н., доцент Т. О. Дороніна
Схвалено Вченою радою інституту « » 2014 р., протокол №
 КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014 рік

  1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0202 Мистецтво; 0203 Гуманітарні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні науки

Нормативна

(за вибором)


Модулів – 4

Напрям підготовки:

0202 Мистецтво; 0203 Гуманітарні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні науки

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

2-й


Загальна кількість годин – 144

Семестр

Спеціальність:

6.02.02.04 Музичне мистецтво; 6.02.02.05 Образотворче мистецтво; 6.020302 Історія; 6.040102 Біологія; 6.040104 Географія; 6.040201 Математика; 6.040203 Фізика; 6020303 Філологія. Українська мова і література; Філологія. Мова і література (російська, англійська, німецька),

III

IV

III

IV


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: 3-й і 4-й сем.

аудиторних – по 2год.

самостійної роботи студента – 1 год.

18

16

4

8

Практичні

Додаткова спеціальність (спеціалізація)


18

16

_

4

Самостійна робота

36

40

68

60

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Вид контролю:


_

екзамен

_

залік,екзамен  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета – засвоєння знань про теоретичні основи сучасної педагогічної науки, а також умінь, які необхідні для ефективної організації навчання і виховання учнів в умовах сучасного суспільства.

Завдання – створити підґрунтя педагогічного мислення майбутніх вчителів, розвити здібності до осмислення педагогічної дійсності, вміння приймати найбільш ефективні рішення у відповідності з педагогічними закономірностями, принципами виховання і навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні педагогічні поняття, перелік яких подається до кожної програми;

- основні положення сучасних педагогічних теорій, які ґрунтуються на особистісно-орієнтованому розвивальному підході;

- методологічні основи процесу виховання та навчання, їх сутності;

- психологічні основи навчання й виховання;

- наукові методи діагностики вікових та індивідуальних особливостей учнів;

- зміст, форми і методи навчання, активізації пізнавальної діяльності особистості;

- педагогічні основи формування та управління розвитком колективу;

- функціонування освітньої системи в країні.

У підсумку вивчення курсу студенти педагогічного інституту повинні вміти:

- проводити навчально-виховну роботу з учнями у відповідності до основних педагогічних закономірностей і принципів;

- планувати педагогічну діяльність, ставити мету і задачі, намічати близькі, середні і віддалені перспективи;

- застосовувати у практичній діяльності основні форми організації виховання і навчання учнів шкіл і позашкільних навчальних закладів;

- використовувати в практичній роботі методи і засоби виховання та навчання, обираючи оптимальне співвідношення для конкретних ситуацій;

- ефективно керувати діяльністю і спілкуванням учнів у колективі в процесі уроку та виховних заходів;

- організувати колектив учнів на виконання певних задач, аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання і навчання, вивчати учнів та учнівські колективи, виявляти причини відставання у навчанні, недоліки проведення і намічати ефективні засоби щодо їх подолання;

- займатися самоосвітою, використовувати у практичній діяльності досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, проводити доступні педагогічні дослідження, проявляти творчий підхід до справи, не допускаючи формалізму і шаблону в педагогічній діяльності;

- ефективно виконувати функції класного керівника, організувати позакласну і позашкільну роботу з учнями, а також роботу з батьками, громадськими організаціями, органами учнівського самоврядування.


  1. Програма навчальної дисципліни


МОДУЛЬ 1
Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки
Тема 1.1. Педагогіка як наука

Визначення сутності педагогіки в системі гуманітарних наук. Об'єктивні соціально-економічні передумови виникнення й розвитку педагогічної теорії.

Об'єкт, предмет педагогіки. Функції педагогіки: фундаментальна та прикладна, рівні їхньої реалізації.

Основні категорії педагогічної науки: виховання, освіта та навчання.

Тема 1.2. Система педагогічних наук

Педагогіка як розгалужена система наукових знань. Філософія виховання як фундамент педагогіки. Історія педагогіки. Загальна педагогіка та її основні розділи. Галузі педагогіки: дошкільна та шкільна педагогіка; педагогіка вищої школи; соціальна педагогіка; дефектологія (сурдопедагогіка; тифлопедагогіка; олігофренопедагогіка); методики викладання. Зв'язок педагогічної науки з іншими науками про людину. Взаємодія педагогічної теорії й практики. Демократичні й гуманістичні тенденції в розвитку педагогічного знання.
Тема 1.3. Методи педагогічних досліджень

Поняття про методологію педагогічної науки і її рівні: філософський (екзистенціалізм, неотомізм, позитивізм, прагматизм, діалектичний матеріалізм); загальнонауковий (аксіоматичний, синергетичний, системний, феноменологічний підходи); конкретно-науковий (аксіологічний, антропологічний, діяльнісний, культурологічний, етнопедагогічний, особистнісно-орієнтовний підходи); технологічний (методика й технологія педагогічного дослідження). Логіка педагогічних досліджень.

Поняття «метод педагогічних досліджень». Класифікація методів педагогічних досліджень. Методи й методика вивчення педагогічної дійсності. Традиційно – педагогічні методи.
Тема 1.4. Теоретичні, емпіричні та математичні методи педагогічних досліджень.

Теоретичні методи; емпіричні методи; статистично-математичні методи; вивчення, досвіду. Можливості використання маркетингових досліджень у педагогіці.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного...
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка