Пошук по сайту


Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – - Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії)

Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії)

Сторінка8/31
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – міжнародний банк, який сприяє здійсненню економічних реформ у країнах Східної Європи і СНД, створенню в них конкурентоздатної промисловості, розвитку взаємовигідних зв’язків західноєвропейських компаній із східноєвропейськими партнерами. ЄБРР буде надавати кредити для здійснення великих проектів розвитку транспорту, зв’язку, енергетики, охорони довкілля. Основний капітал банку – приблизно 12 млрд. дол. США, із них 50 % належить Комісії ЄС, 11,3 % – іншим західноєвропейським країнам, 10 % – США, 8,5% – Японії, 13,7 % – країнам Східної і Центральної Європи, СНД. При наданні кредиту банк віддає перевагу недержавним формам господарювання.

Європейський парламент (Європарламент) – орган ЄС із 518 парламентарів, який формується шляхом загальних і прямих виборів у державах – членах ЄС. Є. – консультативний орган, який здійснює дорадчі функції, обговорює і затверджує бюджет об’єднання. Центр – м. Страсбург (Франція).

Європейський союз (ЄС) – регіональне західноєвропейське інтеграційне угрупування, (Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург; з 1973 р. – Великобританія, Данія, Ірландія; з 1981 р. – Греція; з 1986 р. – Іспанія, з і після 1990 р. – Австрія, Португалія, Норвегія, Швейцарія і Фінляндія). Мета ЄС – проведення єдиної політики у відносинах з іншими країнами, створення європейської валютної системи (з 2002 р. у 12 країнах ЄС введено в обіг євро), єдиного внутрішнього ринку. На порядку денному – розширення ЄС у 2004 р. за рахунок у тому числі колишніх соціалістичних країн (зокрема Польщі, Чехії, Угорщини). Центр – м. Брюссель (Бельгія).

Єдиний економічний простір – сукупність національних територій країн, в рамках яких діють загальні принципи господарювання, узгоджені єдині правила зовнішньоекономічних відносин.

Ємкість території для населення – максимальна кількість населення, здатного отримувати засоби для існування, проживаючи на даній території і використовуючи її ресурси.

Ємкість ТРС – здатність забезпечувати заняття певному числу рекреантів без порушення психофізичної комфортності та стійкості природних і культурних комплексів.
Жирар Мішель – професор, заступник керівника Департаменту політичної науки Університету Париж-1 (Сорбона-Пантеон), член Координаційного комітету “Постійної групи з міжнародних відносин” Європейського консорціуму політичних досліджень. Опублікував низку праць, присвячених питанням теорії та епістемології міжнародної політики, зокрема монографія “Індивіди в міжнародній політиці” (1994) та стаття “Теорія міжнародних відносин і інвенція” (1995). Представник сучасної французької соціологічної школи.

Життєзабезпечуючий розвиток – відображає гуманістичну орієнтацію соціально-економічного й екологічного розвитку на виживання сучасного і нормальну життєдіяльність майбутніх поколінь.
Забруднення – 1) зане­сення в довкілля речовин, не властивих йому, які не утворюються в ході при­родних процесів. Основною причиною такого забруд­нення є техногенні зміни; 2) підвищення концентрації речовини або енергії чи будь-яких агентів понад норму. З. може спричиня­тись як природними, так і антропогенними чинниками. З. включає зміну характеру довкілля та властивостей його компонентів, часто шкідливо впливає на розвиток живих організмів. Ступінь змін і масштаби наслідків залежать від інтенсивності й характеру З., а також від здатності дов­кілля (екосистеми) до само­очищення, від стійкості про­ти зовнішніх впливів. Роз­робка заходів запобігання забрудненого середови­ща - одна з провідних ла­нок у справі охорони приро­ди.

Загальний коефіцієнт смертності – показник рівня смертності, який визначається відношенням числа померлих (на 1000 чол.) до середньорічної кількості населення.

Загальний приріст населення – різниця кількості населення на початок і кінець певного часового інтервалу (Рзаг. = Р1 - Р0). Може бути додатнім і від'ємним.

Зайнятість – сукупність економічних відносин, пов'язаних із забезпеченням робочими місцями і участю в господарській діяльності; характеризує економічно активне населення відносно речових факторів виробництва.

Заказник – вилучення із сфери господарського користування території або аква­торії, в межах якої певний час перебувають під охоро­ною окремі елементи природ­ного комплексу (рослинні угруповання, мисливська фауна, рибні запаси і т.д.).

Закон (державний)  прийнятий у встановленому порядку відповідною інституцією верховної влади в державі нормативний акт, який регулює відносини в суспільстві, має обов’язкову чинність, загальне значення і рівну для всіх дію. З. Виступає важливим джерелом при здійсненні країнознавчих досліджень.

Закон (державний)  прийнятий у встановленому порядку відповідною інституцією верховної влади в державі нормативний акт, який регулює відносини в суспільстві, має обов’язкову чинність, загальне значення і рівну для всіх дію.

Закономірності МВ – наявність довгого ряду схожостей у міжнародних відносинах, які не залежать від особливостей тієї чи іншої епохи. До основних ЗМВ належать наступні: перша – головними діючими особами міжнародних відносин є держави, а формами їх міжнародної діяльності – дипломатія, війна та стратегія; друга – державна політика має дві взаємопов’язані різновидності – внутрішню та зовнішню (міжнародну); третя – основою всіх дій держав на міжнародній арені виступають національні інтереси, елементами яких є безпека, виживання і суверенітет; четверта – міжнародні відносини – це силова взаємодія держав або баланс сил, де перевага з точки зору національних інтересів у наймогутніших держав; п’ята – у залежності від розподілу могутності між великими державами баланс сил може набувати різних форм або конфігурацій (біполярна, трьохполюсна, мультиполярна, однополюсна і т.д.).

Заповідна справа – комплекс організаційних, правових, наукових, економічних і виховних заходів, спрямованих на збереження унікальних та типових ланшафтів чи окремих природних об'єктів (видів pocлинного і тваринного світу, насамперед рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення і занесені до Червоної книги, геологічних утворів, водойм і т.д.) в наукових, природоохоронних та інших цілях.

Заповідна територіятериторія з певним режимом охорони.

Заповідник – найвища категорія природоохоронних територій, які є цінними в науково-природознавчому і культурно-освітньому аспектах. Порівняно великий, не змінений або в незначній мірі змінений людиною природний територіальний комплекс (ПТК), який назавжди виключається із господарського користування з метою збереження і розвитку в природних умовах, особливо, чи зникаючих представників рослинного і тваринного світу.

Заповідування – вилучення природних територій зі спеціалізованим екстенсивним господарством (від повної заборони втручання в природні процеси до протекціонізму, що підтримує екологічний status quo в природно-антропогенній системі, яка саморегулюється та саморозвивається) із сфери традиційного інтенсивного використання території з метою підтримки елементної, функціонально-компонентної та територіальної рівноваги .

Засоби – шляхи, способи, методи та знаряддя досягнення певних цілей.

Засоби масової інформації – певний соціальний інститут, що охоплює систему друкованих видань, радіо-, теле-, відеопрограм, кінохронікальних програм та інших форм періодичного поширення масової інформації; широко використовується при обробці та розповсюдженні країнознавчої інформації (див. також: Мас-медіа).

Збуто (ринково) – географічне положення – положення відносно ринку збуту товарів виробничого і споживчого призначення.

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) – 1) система теоретичних знань та практики їх застосування, що відображають ті комунікаційні процеси в суспільстві, які спрямовані на встановлення взаєморозуміння між різними соціально організованими суб’єктами та громадськістю; 2) організація громадської думки, метою якої є найефективніше функціонування підприємства (установи, фірми) та підвищення його репутації, яке здійснюється різними засобами масової інформації; 3) міжнародні паблік рилейшнз – комунікації зі світовою громадськістю, що відбуваються в мультикультурному середовищі та спрямовані на гармонізацію стосунків між різними суб’єктами міжнародних відносини; мають особливе значення для передачі різноманітної країнознавчої інформації.

Звичаї і традиції (сімейно-побутові, етнічні, релігійні) – історично складені стійкі соціальні норми і установки, що визначають поведінку людей у тих чи інших випадках життя, у т. ч. і демографічну поведінку.

Звук і світло – вистави на місці історичних пам'яток (Акрополь, Колізей, єгипетські піраміди тощо), що влаштовують за допомогою технічних засобів (освітлюваних пристроїв, звукозаписуючої апаратури та гучномовців) і присвячується історичним подіям, що відбувались на цьому місці.

Зелена карта – поліс обов'язкового страхування громадянської відповідальності перед третіми особами (прийнятий в усіх країнах світу); обов'язковий документ для перетину кордону на автомобілі. Страхова компанія, що реалізувала З. к., гарантує врегулювання конфліктів і відшкодування збитків, завданих автотуристам під час дорожньо-транспортної пригоди, оплату лікування, а при необхідності - відправку до країни постійного проживання, якщо трапився нещасний випадок.

Зелені – політична течія, сформована у вигляді полі­тичної партії, яка виступає за збереження довкілля (про­ти ядерної загрози, за чисто­ту атмосфери, вод і т.п.) «Зе­лені» особливо активні в країнах Західної Європи (Австрії, Великобританії, Італії, Іспанії, ФРН, Порту­галії, Данії, Бельгії та інших). В нашій країні теж діє партія «зелених» та Українська еко­логічна асоціація «Зелений світ».

Земельний кадастр – система необхідних відомостей про правовий режим земель, розподіл їх за землевласниками, землекористувачами та орендаторами, за категоріями, а також про якісну характеристику й народногосподарську цінність земель.

Земельні сільськогосподарські ресурси – специфічні сполучення грунтів, рельєфу й клімату, що використовується для вирощування сільськогосподарських культур, годівлі худоби або заготівлі рослин. Вони належать до найважливіших і повсюдно поширених багатств.

Змішані шлюби – шлюби між особами різних рас, національностей, віросповідань і т. ін.

Змішано-скануючий метод – один із методів ухвалення рішень, покликаний поєднати фундаментальний процес ухвалення політичних рішень, які визначають шляхи, напрямки і перспективи розвитку країни або її частин, з подальшою їх розробкою. Він уможливлює раціональний аналіз найважливіших, ключових елементів будь-якої країнознавчої проблеми і менш детальне дослідження її другорядних аспектів.

Зовнішня політика – 1) діяльність держави на міжнародній арені, що регулює стосунки з іншими суб’єктами зовнішньополітичної діяльності: державами, зарубіжними партіями та іншими громадськими організаціями, всесвітніми й регіональними міжнародними організаціями; 2) загальний курс країни у міждержавних відносинах, спрямований на створення як найсприятливіших умов для досягнення власних цілей і здобуття переваги на міжнародній арені, на ствердження співіснування з іншими державами й народами у відповідності до певних принципів і норм. При цьому зовнішня політика тієї або іншої країни є конкретним, практичним втіленням міністерством закордонних справ або відповідним йому зовнішньополітичним відомством основних принципів міжнародної політики держави, які виробляються державними структурами і покликані відображати національні інтереси держави. Зміст З.п. становлять переговори, укладання угод і створення блоків, міжнародні наради, діяльність міжнародних, міждержавних організацій, різного роду дипломатичних місій, демарші, загроза й застосування військової сили. Основними засобами здійснення З.п. виступають війна та дипломатія.

Зональне країнознавство – галузь країнознавства, яка має на меті дослідження країн, територій, регіонів (районів), історико-географічних країв із врахуванням зональних особливостей господарського, політичного, соціального тощо розвитку та проживання різних етносів. З. к. може прискорити створення ком­плексних характеристик природних зон світу з використанням матеріалів фізи­чної і суспільної географії, а також загального землезнавства і біогеографії. Передбачувана схема зонально-країнознавчих характеристик може включати такі розділи і схеми: 1) своєрідність і територіальне охоплення зони; 2) роль в світовій природні системі; 3) визначаючі природні процеси (співвідношення тепла і вологи); 4) переважаючий характер природокористування; 5) основні історико-географічні типи спеціалізації і розміщення господарства; 6) характер розміщення і розселення населення; 7) трудові традиції і навички; 8) особливості середовища і пристосування до нього (з елементами етноеколо­гії і медичної географії); 9) антропогенна трансформація території.
Івент-аналіз – метод прикладного вивчення динаміки політичних подій (ситуацій). Ґрунтується на слідкуванні за ходом та інтенсивністю подій з метою визначення основних тенденцій еволюції обстановки як в окремих країнах, так і на міжнародній арені взагалі. Конкретне застосування цього методу передбачає створення інформаційного банку даних і побудову системи класифікації міжнародних фактів і явищ.

Ідеологія – упорядкована, струнка система поглядів, які виражають ставлення до дійсності, цілі й програми, спрямовані на закріплення, розвиток чи зміну даних суспільних відносин. І. вказує політиці систему ідеалів і цінностей, до якої остання має прагнути. Тому виникає консервативна чи ліберальна, прогресивна чи реакційна політика, в тому числі на міжнародній арені.

Ідея (від грецьк. іdea – поняття, “те, що видно”, образ) – форма відображення реальних явищ за допомогою думки, “образ, виражений словом. У розумінні основної І. – це одна з форм, спосіб пізнання, зміст яких полягає у формулюванні загального теоретичного принципу, який пояснює суть явищ (наприклад, ідея про матеріальність світу, ідея зміни суспільно-економічних формацій тощо).

Ієрархія – тип структурних відношень у складних багаторівневих системах, які характеризуються упорядкованістю, організованістю взаємодій між окремими рівнями по вертикалі. Виділяють 2 види І.: нормальну, коли системи одного порядку однорідні й повністю входять у систему більш високого рангу (адміністративне районування) та І. розшарування, коли системи низового порядку неоднорідні і в сумі не обов’язково складають систему вищого порядку (наприклад, при економічному районуванні розрізняють декілька компонентно-структурних шарів – природні ресурси, промисловість, розселення, інфраструктура).

Іміджологія – наука, яка вивчає проблеми формування та створення в суспільній свідомості образів суспільних інститутів (держави, політичних партій, організацій, установ) і окремих політичних та інших лідерів, розробляє сукупність прийомів, технологій і засобів формування в суспільній свідомості відповідних образів реальних суб’єктів політики.

Іммігранти (від лат. immigrans - котрий вселяється) – особи, що здійснюють імміграцію.

Імміграційні закони – закони, що обмежують в'їзд іноземців на постійне проживання.

Імміграція (від лат. Immigro  вселяюся)  в’їзд іноземців у країну на тривале або постійне проживання.

Імперія – найменування монархічних держав, головою яких є імператор. І. – частіше великі держави, які включають до свого складу завойовані території інших країн.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

Схожі:

Реферат з дисципліни Країнознавство
Північна Америка між Канадою І мексикою. Це 48 штатів, на які припадає 83 площі І 99,3 населення країни. 49-м штатом є Аляска, що...

Довідник призначається для учителів історії, правознавства, географії;...
Опубліковано: Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. – Харків: Основа, 2011. – Б-ка журн. «Історія та правознавство»....

Урок вивчення нового матеріалу. Основні поняття: суспільно-політичний...
Тема: Російській визвольний та польський національно-визвольний рух на українських землях у 20-30-ті роки ХІХ ст

Підручник, сучасна адміністративно-політична карта
України, портрети українських учених-істориків. Основні поняття І терміни: історія, факт, подія, дослідження історії, іс­торики,...

Лекція: Країни Азії: Індія, Японія. Китай
Японія. Егп, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Галузева І територіальна структура господарства....

Лекція: Країни Європи: Франція, Італія
Особливості егп країни. Населення, галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності

• підручник. Хід уроку
Основні поняття І терміни: атмосфера, тропосфера, стратосфера, повітря, озоновий шар

Урок етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера Мета уроку...
Мета уроку Дати поняття про основні етапи розв’язування задачі з використанням комп’ютера

Урок 35 Клас 6
Сформувати основні поняття про атмосферний тиск, про вітер І причини його утворення

Тема: США у 1877 –1900 роках
Основні поняття: «трест», «фінансово-промислова група», «антимонопольне законодавство», «Американська федерація праці», «імігранти»....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка