Пошук по сайту


Бжезінський Збігнєв - Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії)

Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії)

Сторінка3/31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Бжезінський Збігнєв (1928 р. н.) – американський державний і політичний діяч, фахівець у галузі міжнародних відносин. У 1977 – 1981 рр. був помічником президента Д.Картера з питань національної безпеки. З 1989 р. – професор американської зовнішньої політики Нітуської школи передових міжнародних досліджень університету Дж. Гопкінса. Член Ради з міжнародних відносин. Передбачив можливий розпад СРСР та соціалістичного блоку держав у творі “Великий провал: народження та смерть комунізму в ХХ ст.” (1989). В останнє десятиріччя написав низку праць, присвячених змінам у системі міжнародних відносин, серед яких виділяється книга “Велика шахівниця”. Відзначив велике міжнародне значення утворення незалежної України, його суттєвий вплив на зміну геополітичної ситуації в Європі. Представник напряму політичного ідеалізму.

Біженці люди, які змушені покинути місця постійного проживання через несприятливі обставини, що склалися. Такі обставини, як правило, виникають внаслідок громадських заворушень, громадянської війни, масового терору проти якоїсь верстви населення.

Бізнес (анг. business) – діяльність, що її здійснюють приватні особи, підприємства чи організації з метою добування природних благ, виробництва чи споживання та продажу або надання послуг в обмін на інші товари, послуги чи гроші для взаємної вигоди зацікавлених осіб або організацій. Термін «бізнес» еквівалентний поняттю «підприємництво», під яким розуміється економічна діяльність, метою якої є одержання прибутку.

Бізнес-план – документ, який містить систему пов’язаних у часі й просторі та узгоджених з метою й ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту.

Білінгвізм (від лат. bi - подвійний і lingua - мова) – одночасне володіння двома мовами.

Білорусь (Республіка Білорусь) – слов’янська країна в Сх. Європі. Член СНД. Президентська, парламентська республіка. Глава держави – президент. Законодавчий орган – Верховна Рада (однопалатна). Політичні партії: Об’єднана демократична Білорусії, Білоруська християнська, Білоруська соціал-демократична громада, Партія комуністів Білорусії, Християнсько-демократичний союз Білорусії та ін. Прапор – дві горизонтальні смуги: верхня – широка червона, нижня – вузька зелена; біля древка – вузька вертикальна з червоним орнаментом на білому фоні. Державна мова – білоруська. Грошова одиниця – білоруський рубль. Столиця – Мінськ (1,7 млн. мешк.). Населення – 10, 35 млн. мешк. (50 мешк. на км2): білоруси – 78 %, росіяни – 13 %, поляки – 4 %, українці – 3%. Основна релігія –православне християнство. Природний приріст від’ємний (-1,9 %), міське населення – 67 %, найбільші міста: Гомель, Могильов, Вітебськ, Гродно, Брест. Територія 207,6 тис. км2, поділяється на 6 областей. Більша частина території рівнинна, тільки із зх. на сх. тягнеться Білоруське пасмо (345 м). Клімат – помірно-континентальний, з помірним зволоженням. Економіка продовжує перебувати на командно-планових засадах. Корисні копалини: калієві солі, торф, будівельні матеріали. Промисловість: автомобілебудування та тракторобудування, машинобудівна, електротехнічна та електронна, металообробна, хімічна і нафтохімічна (добрива, пластмаси), легка (лляна, трикотажна, шкіряна), лісова, харчова. С.-г. культури: зернові (жито, пшениця, овес), цукрові буряки, льон; тваринництво (скотарство, свинарство.) Б. має транзитні комунікації: залізничні, шосейні, трубопровідні. Міжнародний аеропорт. Експорт: вантажні автомобілі, трактори, хімічна продукція, картопля, м’ясна і молочна продукція. Імпорт: нафта, природний газ, кам’яне вугілля, прокат чорних металів, кольорові метали. Економіка сильно залежить від Росії. У 1999 р. підписаний договір про з’єднання Б. з Росією в одній союзній державі. Історична довідка. У перших століттях н.е. територію Б. заселили слов’янські племена, які проживали поряд з прибалтійськими народами. Впродовж Х-ХІІ ст. у складі Київської Русі існували Полоцьке, Турово-Пінське та інші феодальні князівства, які потім відійшди до складу Великого Князівства Литовського. За Кревською унією 1385 р. вони об’єдналось з Польщею. За Люблінською унією 1569 р. утворилась феодальна держава Річ Посполита, в яку входили білоруські землі. Після Брестської унії (1596) на територію Б. почала розповсюджуватись уніатська церква. Об’єднання білорусів в одній державі відігравало певну роль в формуванні білоруської народності. До Люблінської унії в Литовській державі до слов’янських народів було доброзичливе відношення. Білоруська мова з ХV до кінця ХVІІ ст. поряд з литовською і польською була офіційною. Формування білоруської народності супроводжувалось розвитком основних форм матеріальної і духовної культури, подібної для усієї території Б. Етнічна своєрідність проявлялася в господарських заняттях, типах поселень, житлі, їжі, обрядах, звичаях, художній творчості. В цей період вперше по відношенню до західних земель Русі стало вживатися поняття “Біла Русь”. Спочатку воно охоплювало тільки північно-східні землі сучасної Б. (Полоцьк, Витебськ, Могильов), але пізніше розповсюдилось на всю територію. Повстання на Україні під проводом С.Наливайко супроводжу­валось селянськими рухами в Б. Під час національно-визвольної революції в Україні 1648-1657 рр. і російсько-польської війни 1654-1667 рр. пожвавилась визвольна боротьба білоруського народу, запеклі бої відбулися під Брестом і Мінськом. Після першого поділу Польщі в 1772 р. до Росії відійшла східна частина Б. з містами Вітебськ, Могильов, Гомель, Полоцьк; після другого поділу в 1793 р. – центральна частина з м. Мінськ; після третього поділу 1795 р. – вся Б. Білоруські була сильно сплюндровані під час війни 1812 р. Після реформи 1861 р. 55,5 % землі залишилось у поміщиків, 11,3 % – у церкви та держави. Пожвавився розвиток промисловості та процес формування капіталістичних відносин. В січні 1863 р. вибухнуло повстання, найактивнішими учасниками якого були демократичні верстви міського населення під керів­­ництвом Катуся Калиновського. Після розгрому повстання Калиновський був страчений. В середині 80-х років ХІХ ст. у Вітебську, Мінську, Гомелі появилися маркситські кружки. В 1898 р. в м. Мінськ відбувся І з’їзд РСДРП. 19 червня 1914 р. почалась Перша світова війна. З серпня 1915 р. воєнні дії розгорнулися на території Б. В лютому 1917 р. відбулася Лютнева революція, а в жовтні 1917 р. – більшовицький Жовтневий переворот. 30 грудня 1918 р. VI Північно-Західна конференція Російської комуністичної партії (більшовиків) прийняла рішення проголосити самостійну Білоруську Соціалістичну Республіку. 1 лютого 1919 р. був обнародований маніфест, який проголосив Б. суверенною соціалістичною республікою. В грудні 1922 р. Б. увійшла до складу СРСР як федеративна соціалістична республіка. Під час Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. Б. стала ареною потужного партизанського руху. В грудні 1991 р. в Біловезькій пущі лідери Росії – Б.Єльцин, України – Л.Кравчук і Б. – М.Шушкевичем підписали акт про ліквідацію СРСР. Б. була проголошена незалежною державою. Чере 3 роки в результаті виборів до влади прийшов О. Лукашенко, який відновив прокомуністичний режим і символіку, а також склав договір про об’єднання з Російською федерацією (1999 р.).

Біографічний метод – один із принципів дослідження, спосіб аналізу політичних біографій і складання психологічних портретів індивідів.

Біпатриди (від bi  два і patris  батьківщина)  ті, хто одночасно має громадянство двох або більше держав.

Біржа (від гол. beurs) – найбільш розвинута форма регулярного функціонування оптового ринку масових замінимих товарів, які продаються за стандартами або зразками (товарна Б.) або ринку цінних паперів, іноземної валюти (фондова Б.). Виникла в XV-XVI cт. у Голландії, Італії, Англії.

Біхевіористичний метод (підхід) – спосіб дослідження країнознавчих явищ і процесів, який виводить їх із природних властивостей і поведінки окремих особистостей або груп людей, вирішальним фактором впливу котрих є прагнення до влади.

Блаш П. Відаль де ла (1845 – 1918) – засновник французької школи “географії людини”, яка займається головним чином вивченням впливу географічного середовища на людину, зокрема місцевих природних умов на історію даного району. Заснував журнал “Аннали географії” (1891). Обґрунтував концепцію посибілізму, згідно якої політична історія має два аспекти – просторовий (географічний) і часовий (історичний). Це означало, що кожне природне середовище надає людині різні можливості для її діяльності, а людина з часом сама розумно пристосовується до природи. Важливою особливістю цієї концепції є теза про поступове подолання протиріч між морськими і континентальними державами за рахунок “взаємопроникнення” землі і моря, розширення взаємозв’язків між ними за рахунок розгалуження комунікацій. Вважав, що географія повинна досліджувати Землю як єдине ціле, тому основний принцип географії – “принцип земної єдності”, а безпосереднє поле досліджень – поверхня Землі, тобто сукупність явищ, які відбуваються в зоні контакту твердих, рідких і повітряних мас.

Боден Жан (1530 – 1596) – французький політичний діяч, юрист, теоретик держави. Вперше у праці “Шість книг про республіку” обґрунтував поняття суверенітету як суттєвої ознаки держави: “Суверенітет – це абсолютна і постійна влада держави. Абсолютна – не пов’язана ніякими законами влада над громадянами і підданими”. Найкращою формою правління вважав обмежену законами монархію, де суверенітет повністю належить монарху, а управління державою та порядок призначення на посади поєднує аристократичні й демократичні принципи. Серед суттєвих ознак суверенітету держави Б. виділяв право видавати та скасовувати закони, оголошувати війну й укладати мир, призначати вищих посадових осіб, здійснювати суд в останній інстанції та ін.

Болгарія (България, Республіка Болгарія) – слов’янська держава в Південно-Східній Європі. Президентсько-парламентська республіка. Глава держави – президент, законодавча влада – однопалатні Народні Збори. Функціонує майже 80 партій, найбільш впливові з них – Союз демократичних сил, Демократична партія, Радикально-демократична партія, Болгарська соціалістична партія. Прапор – три одинакові за шириною горизонтальні смуги (зверху вниз): біла, зелена, червона. Грошова одиниця – лев. Державна мова – болгарська. Столиця – Софія (1,2 млн. мешк.). Населення – 7,7 млн. мешк. (76 мешк. на км2), болгари – 85 %, 15 % – турки і цигани. Віросповідання – православне християнство (88 %) та мусульманство. Міське населення – 67 %. Найбільші міста: Пловдів, Варна. Територія – 110,9 тис. км2, поділена на 9 областей. Гори і височини займають 60 % території, в центрі Стара Планина, на пд. – гори Родопи, розділені Верхньо-Фракійською (Марицькою) низ.; на пн. – Дунайська рівнина та Добруджа, що переходять у низовини над Дунаєм. Клімат помірний, теплий, на пд. – середземноморський. Дубові і букові ліси займають 35 % території. Б. має обмежені корисні копалини. Найбільше значення мають: залізні, свинцево-цинкові і мідні руди, буре і кам’яне вугілля, мармур, цілющі мінеральні води (500 джерел). Господарство знаходиться на перехідному етапі від централізовано-планового до ринкового. Промисловість: гірничодобувна, металургія, машинобудівна (іригаційне обладнання), хімічна, харчова. Розвинуте с.г., вирощування зернових, соняшника, овочів, винограду, тваринництво м’ясо-молочного напряму (велика рогата худоба, вівці, свині, птиця). Важлива галузь економіки – міжнародний туризм і курортне господарство (курорти Золоті піски, Албена та ін.) Основними видами транспорту є: залізничний (6,5 тис. км, з них 63 % електрифіковані); (автошляхів з твердим покриттям – 37,3 тис км.) Розвинутий повітряний (81 міжнародна і 8 внутрішніх авіаліній) і морський (порти Варна і Бургас) флоти. Експорт: машини (електро- і мотокари), продукція харчової промисловості (тютюнові і консервні вироби, ефірна олія, вино) і сільського господарства (свіжі овочі, фрукти, виноград). Імпорт: транспортні засоби, чорні метали, нафта, вугілля, целюлоза. Історична довідка. Здавна на території Б. проживали фракійські народи. У І ст. н.е. її територія була завойована Римом, а в 395 р. ввійшла до складу Східної Римської (Візантійської) імперії. У другій половині І тис. тут осіли слов’янські племена, в 681 р. склалося Перше Болгарське царство (до 1187 р.) і Друге Болгарське царство (1187 – 1396 рр.). Потім Б. завоювали турки-османи. У складі Османської імперії вона перебувала до російсько-турецької війни 1877 – 1878 рр., після чого до 1908 р. була васалом Порти. З 1908 р. стала незалежним царством. Під час Першої світової війни в 1915 р. виступила на боці Німеччини, зазнала поразки і за Нейїським мирним договором 1919 р. втратила значні території та вихід до Егейського моря. Навесні 1941 р. стала союзницею нацистської Німеччини, на її територію вступили фашистські війська. Оплотом антифашистських сил став Вітчизняний фронт. У 1944 р. радянські війська визволили територію Б., монархо-фашистський режим був скинутий. 15 вересня 1946 р. відбулося проголошення Народної Республіки Болгарії, яка взяла курс на побудову соціалізму. Б. увійшла до складу РЕВ і ОВД. Наприкінці 1980-х рр. відбулися антисоціалістичні виступи, які привели до демонтажу адміністративно-командної соціалістичної системи і поступового переходу Б. на шлях ринкових перетворень та інтеграції у євроатлантичні структури.

Бонітет – умовний показник (бал), який застосовують для оцінки природних ресурсів і порівняльної характеристики земельних угідь, грунтів, лісу, тваринного світу, природного територіального комплексу тощо. Визначається в розра­хунку на конкретний вид ви­користання ресурсу.

Бонітування – якісна оцінка окремих природних ресурсів (вод, земель, лісів, тваринного світу, грунтів і т. ін.), ї територіальних поєднань або окремих господарських цінностей.

Боснія та Герцеґовина (Bochna i Hercegovina) – слов’янська країна в Європі, в центрі Балканського півостр., з незначним виходом до Адріатичного моря. Президентська, парламентська республіка. Глава держави – президент. Основні політичні партії: Мусульманська партія демократичної дії, Сербська демократична партія, Хорватська демократична співдружність. Прапор – біле полотнище з синім щитом у центрі, на якому біла коса смуга та білі хрести. Грошова одиниця – динар. Державна мова – сербсько-хорватська. Столиця – Сараєво (500 тис. мешк.). Населення – 3,9 млн. мешк. (77 мешк. на км2), боснійці (слов’яни-мусульмани) – 43,6 %, серби (православні) – 31,4 %, хорвати (католики) – 17,3 %. Територія – 51,1 тис. км2. Осн. адм.-тер. одиниця – община. Більшість території займає Динарське нагір’я, невеликі низини над ріками Савою, Дриною, Босною. Клімат помірний, теплий, на зх. – середземноморський. Корисні копалини: залізні і свинцево-цинкові руди, боксити, лігніти. Господарство зруйноване громадянською війною. Промисловість: гірничодобувна, чорна і кольорова металургія, електротехнічна, хімічна, харчова. В с.г. вирощують пшеницю, кукурудзу, картоплю, оливки, виноград, розвинуте гірське скотарство (вівчарство). Експорт: залізні руди, чорні метали, алюміній, папір. Імпорт: нафта і нафтопродукти, газ, транспортні засоби. Історична довідка. Територія Боснії і Герцеґовини була заселена в давнину ілірійськими племенами, а в перші століття н.е. завойована римлянами і увійшла в Римську імперію як провінція Далмація. В VІ – VІІ ст. була заселена слов’янами. В ХІІ ст. утворилось Боснійське князівство. Перший бан (князь) – Кулін (1180 – 1204). На території Б. і Г. розповсюдилось богомільство (назва походить від глави секти Богомила. Зародилось в Болгарії як антифеодальний рух, в основі вчення лежав дуалізм про боротьбу в світі і в людині двох начал: доброго духовного і матеріального злого. Богомольці відкидали християнську церкву і її обряди, приватну власність). На базі цього вчення виникла Боснійська церква. Боснія тривалий час вела боротьбу проти угорських королів, які до кінця ХІІ ст. підпорядкували її своїй верховній владі. Повної незалежності і могутності Боснія досягла при Стефані І Твртко (1353 – 1391), який приєднав до своїх володінь низку сербських і хорватських земель. У 1377 р. він проголосив себе королем. Після його смерті Боснія розпалася, а в 1463 р. була захоплена турками. Герцеґовина в ХІІІ ст. складала частину сербських земель, у ХІV ст. входила в Боснійське королівство, в 1448 р. стала самостійним герцогством, але в 1482 р. була захоплена турками. В складі Османської імперії Б. і Г. утворили Боснійський пашалик. Великі феодали прийняли іслам. Боротьба проти турків велась постійно. Особливо могутнього розмаху набуло Герцеґовинське повстання 1875-1878 рр. За Сан-Стефанським миром, що завершив російсько-турецьку війну (1877-1878) Б. і Г. одержала автономію на чолі з губернатором-християнином. Берлінський конгрес в 1878 р. дозволив Австро-Угорщині окупувати Б. і Г. і там ввести своє управління. В 1908 р. Австро-Угорщина оголосила про анексію Б. і Г., що викликало гостру політичну кризу в міжнародних відносинах. Вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда 28 червня 1914 р. в Сараєво стало приводом до розв’язання Першої світової війни. Після війни в 1918 р. Б. і Г. увійшли в Королівство сербів, хорватів і словенців (з 1929 р. – Югославію). В квітні 1941 р. була окупована німцями та включена в маріонеткову державу Хорватію. В листопаді 1941 р. розпочалося антифашистське повстання. В 1945 р. Б. і Г. була звільнена і увійшла до складу ФНРЮ (пізніше – СФРЮ) згідно конституції 31 січня 1946 р., як одна з шести республік. В 1991 р. вийшла з складу СФРЮ і була проголошена незалежною державою.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Реферат з дисципліни Країнознавство
Північна Америка між Канадою І мексикою. Це 48 штатів, на які припадає 83 площі І 99,3 населення країни. 49-м штатом є Аляска, що...

Довідник призначається для учителів історії, правознавства, географії;...
Опубліковано: Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. – Харків: Основа, 2011. – Б-ка журн. «Історія та правознавство»....

Урок вивчення нового матеріалу. Основні поняття: суспільно-політичний...
Тема: Російській визвольний та польський національно-визвольний рух на українських землях у 20-30-ті роки ХІХ ст

Підручник, сучасна адміністративно-політична карта
України, портрети українських учених-істориків. Основні поняття І терміни: історія, факт, подія, дослідження історії, іс­торики,...

Лекція: Країни Азії: Індія, Японія. Китай
Японія. Егп, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Галузева І територіальна структура господарства....

Лекція: Країни Європи: Франція, Італія
Особливості егп країни. Населення, галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності

• підручник. Хід уроку
Основні поняття І терміни: атмосфера, тропосфера, стратосфера, повітря, озоновий шар

Урок етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера Мета уроку...
Мета уроку Дати поняття про основні етапи розв’язування задачі з використанням комп’ютера

Урок 35 Клас 6
Сформувати основні поняття про атмосферний тиск, про вітер І причини його утворення

Тема: США у 1877 –1900 роках
Основні поняття: «трест», «фінансово-промислова група», «антимонопольне законодавство», «Американська федерація праці», «імігранти»....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка