Пошук по сайту


Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії) - Сторінка 2

Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії)

Сторінка2/31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Америка – частина світу, що складається з двох материків – Північної Америки і Південної Америки з прилеглими островами. Загальна площа – 42,5 млн. км2. Відкрита для європейців у 1492 р. Х. Колумбом. Названа іменем Амеріго Веспуччі.

Америка Південна – материк у південні частині Зах. півкулі. Площа разом з островами – 18 млн. км2.

Америка Північна – материк у Зах. півкулі. На пд. з’єднується Панамським перешийком з Південною Америкою. Площа – 20360 тис. км2. До неї відносяться острови: Гренландія (2176 тис. км2), Канадський Арктичний архіпелаг (1300 тис. км2), Вест-Індійські (240 тис. км2).

Америка Центральна – назва пд. частини Північної Америки, між Теуантепекським і Дар’єнським перешийками. Площа – 770 тис. км2.

Американська історико-географічна школа – склалася в період між двома світовими війнами. Засновником американської школи став професор університету Берклі в Каліфорнії К.Зауер, який започаткував новий напрям географії – екологію людини. У своїх книгах «Морфологія ландшафту» (1925), «Походження і розповсюдження агрокультури» (1952) К.Зауер проводить думку, що головним завданням географії є дослідження перетворення природного ландшафту в культурний. Він широко застосовував у географії історичний метод досліджень, прагнення розглядати у взаємозв’язку за тривалий період історію ландшафту та історію людини. Дослідження районів проходження і шляхів міграції людей, формування їхніх навичок і результатів праці вимагають зіставлення історії природи і історії суспільства. К.Зауер – піонер дослідження екологічних проблем у сучасному світі і їхнього впливу на долю цивілізації. Він вивчав походження культурних рослин і домашніх тварин, шляхів їх розповсюдження. Але К.Зауер заперечував переваж­ну орієнтацію географії на вирішення суспільних проблем, підкреслюючи, що географія це наука про Землю.

Аналіз ( від грецького analysis – розкладення) – 1.Розчленування (в думках або реальне) об’єкта на елементи. А. нероздільно зв’язаний з синтезом (з’єднанням елементів у єдине ціле). 2. Синонім науково дослідження взагалі. 3. У формальній логіці – уточнення логічної форми (структури).

Аналіз документів – спеціальний метод отримання первинної країнознавчої інформації, коли в якості джерела останньої виступають документи, а інформація з них вилучається за допомогою спеціальних процедур. А. д. може бути традиційний і формалізований. Традиційний (класичний) метод А. д. становить всю багатоманітність розумових операцій, спрямованих на інтерпретацію документальних відомостей з позицій дослідника-країнознавця. Формалізований метод А. д. (контент-аналіз) спрямований на переведення в кількісні показники текстової інформації через виявлення в текстах документів таких легких для підрахунку ознак, які з необхідністю відображали б суттєві сторони їх змісту. В результаті отримана інформація піддається статистичній обробці, дозволяє одержати узагальнені країнознавчі показники.

Аналіз і синтез – у найзагальнішому значенні процеси розумового розкладу цілого (системи міжнародних відносин, об’єкту країнознавчих досліджень) на складові частини (структурні елементи) і відтворення цілого з частин.

Аналіз спілкування (аналіз розмови) – емпіричне дослідження розмовних особливостей на основі залучення етнометодологічних технічних прийомів.

Аналітика країнознавча – обробка й аналіз отриманої країнознавчої інформації.

Анархізм – політична доктрина, яка заперечує будь-яку владу в країні (державі), розглядаючи її як насильство над собою.

Англійська школа країнознавства – розвивалась у XVII – XVIII ст. як описова з комерційним нахилом (Г. Чисхольм «Керівництво з комерційної географії»).

Англійська історико-географічна школа – склалася в період між двома світовими війнами, заснована професором Кембріджського університету Г.Дербі. Він простежив процес формування куль­турних ландшафтів Англії, накопичення в них нових властивостей під впливом людської праці. Вагомий внесок у вчення про ландшафт зробив З.Пасарге, який обґрунтував таксономію ландшафтних прос­торів, взаємозв’язок між ланд­шафтознавства, загального землезнавства, країнознавства. На його думку ландшафтознавство – це «стовбур географічного дерева», фізичне земле­знавство – це «коріння», а країнознавство – «крона». Недолік – відсутність гене­тичного підходу до вивчення ландшафту.

Анексія насильницьке приєднання, загарбання однією державою території, яка належить іншій державі.

Анкетування – метод і технічний засіб конкретного соціального (може бути й країнознавчого) дослідження, який ґрунтується на складанні, поширенні, опрацюванні та вивченні анкет.

Анклав територія (або її частина) однієї держави, яка повністю оточена територією іншої держави.

Антинаталістична політика (від грец. anti - префікс, лат. natalis - що стосується народження) – політика, направлена на стримування надмірного природного приросту населення шляхом зниження народжуваності.

Антитрестівська політика – політика, спрямована на захист і посилення конкуренції шляхом створення перешкод виникненню, розвитку та використанню або захисту монопольної влади.

Антропогенез (від грец. ántrôpos – людина і génesis – походження) – процес історико-еволюційного формування виду людини розумної (Homo sapiens), який проходив у тісному взаємозв’язку з формуванням суспільства – соціогенезом. Існують три основні гіпотези походження людини: 1. Сіміальна (від лат. simia – мавпа), згідно якої людина походить від високорозвинутої мавпи (розроблена Ч. Дарвіном у 1871 р.). 2. Божественна, у відповідності з нею людину створив Бог. 3. Космічна стверджує, що людина на Землі з’явилась з Космосу.

Антропогенні фактори – фактори, зумовлені впливом діяльності людини на окремі компоненти і природні комплекси.

Антропогеографія – наука про вплив природних факторів на формування і розвиток держав (звідси й термін «геополітика»), а також на життя людей, їх заняття і розселення. Виникла в кінці ХІХ ст. і пов’язана з двома видатними німецькими географами – К.Ріттером і Ф.Ратцелем. Слід відзначити, що роль природних факторів у житті країн дещо перевищувалась.

Антропологія (від грец. anthropos - людина, logos - слово, вчення) – наука про походження і еволюцію людини.

Антропосфера – 1) земна сфера, де живе, чи куди проникає людина; 2) части­на біосфери, яка викорис­товується людиною; 3) сфе­ра Землі та найближчого космосу, в найбільшій мірі прямо чи опосередковано видозмінена людиною в ми­нулому або буде змінена людьми в найближчому майбутньому. Див. ноосфе­ра.

Антропосфера ( від грецьк. Антропос – людина, сфера – куля) – 1. Земна сфера, де живе людство; 2. Сфера Землі, що її прямо й опосередковано видозмінила людина; 3. Використовувана й видозмінена людиною частина біосфери (географічне середовище).

Апатриди особи, що не мають статусу громадянина чи підданого в жодній з держав.

Аргумент 1) судження або їх сукупність, до яких вдаються для підтвердження істинності іншого судження, теорії, точки зору, положення; 2) логічний висновок, який є підставою для доказу.

Ареал – поняття, яке використовується в методиці країнознавчих і краєзнавчих досліджень. У кожному конкретному випадку в якості А. можуть виступати групи країн, країни, адміністративні й економічні райони, ареали сільськогосподарської спеціалізації, ресурсів, рекреаційні зони, пояси цін і т.д.

Арістотель (384 – 322 рр. до н. е.) – давньогрецький мислитель і філософ, автор праці “Політика”, яка була написана на основі аналізу державного устрою різних сфер суспільного життя 158 давньогрецьких міст-полісів і містила багато даних країнознавчого характеру.

Арон Раймон (1905 – 1983) – французький соціолог і політолог. З 1955 р. – професор, керівник кафедри соціології у Сорбонні. У 1963 р. став членом Академії моральних і політичних наук Франції. Аналізу міжнародних відносин присвячені праці “Мир і війна” (1967) та “Клаузевіц: філософія війни” (1983). Головну увагу в них приділено з’ясуванню значення політичного чинника, який, на думку А. Р., якнайповніше проявляється в міжнародних відносинах. Вважав, що основний зміст міжнародних відносин становлять взаємодії між державами, а незаперечним прикладом міжнародних відносин є міждержавні угоди. Представник французької школи з соціології міжнародних відносин; вважається також одним із теоретиків напряму політичного реалізму.

Археологічні пам’ятки – складова історико-культурних рекреаційних ресурсів (городища, кургани, залишки давніх поселень, укріплень, виробництв, каналів, шляхів, місця давніх поховань, наскельні малюнки, старовинні речі, що мають певну рекреаційно-історичну цінність).

Археологія – наука, що вивчає історичне минуле людства за речовими пам’ятками. Археологічні пам’ятки (городища, кургани, залишки давніх поселень, укріплень, виробництв, каналів, шляхів, місця давніх поховань, наскальні малюнки, старовинні речі тощо) можуть слугувати важливим джерелом країнознавчих досліджень.

Архетип відтворення населення – вихідний, що передував традиційному; панував у племен, що перебували на стадії привласнювальної економіки.

Архітектура екологічна – найновіший напрям в архітектурі і міському плану­ванні, який прагне максималь­но врахувати екологічні і соці­ально-економічні потреби лю­дини від народження до ста­рості. А. е. прагне наблизити людей до природи (забезпечення крихітними садкам), позбавити їх від монотонності міського простору (будинки різної конфігурації, забарвлення), гіподинамії (малої рухливості), правильно розподілити населення на певній площі (не більш як 100 чол. І 1 га), зберегти не менш як 50% заселеного простору для зелені, ізолювати дітей, пенсіонерів від місць руху транспорту.

Архітектура екологічна – новий напрям в архітектурі, районному і міському плануванні, що намагається максимально врахувати екологічні і соціально-економічні потреби конкретної людини від її народження до глибокої старості.

Архітектура ландшафту – будівництво з врахуванням пейзажних властивостей місцевості.

Архітектурно-історичний рекреаційний парк – територія з високою концентрацією пам'яток історії та культури, мережею екскурсійних маршрутів, інфраструктурних об'єктів, оформлених у стилі народної архітектури.

Асиміляція процес поглинання суспільством інших народностей.

Атласи географічні – систематизовані збірники географ. карт, зміст і оформлення яких підпорядковані єдиній програмі; можуть виступати в якості важливого джерела при здійсненні різноманітних країнознавчих досліджень.

Аукціон – спеціально організований і періодично діючий ринок, на якому шляхом публічних торгів товар продається покупцеві, який запропонував вищу ціну.

Африка – другий за величиною (після Азії) материк, площею 29,2 млн. км2. Перетинається майже посередині екватором
Базисний рік – рік, вибраний як база для порівняння при розрахунку індексу або рівня цін.

Балканські країни – розташовані на Балканському півост.: Словенія, Хорватія, Боснія та Герцеґовина, Сербія, Чорногорія, Албанія, Македонія, Греція, Болгарія, частина Туреччини, пд. частина Румунії; разом – майже 650 тис. км2 і 61 млн. мешк.

Балтійські країни – розташовані на узбережжі Балтійського м. і Данських проток: Данія, Швеція, Фінляндія, європ. частина Росії, Латвія Естонія, Литва, Польща, Німеччина; загалом (без Росії) – 147 млн. мешк., 1,7 млн. км2; зараз терміном Б.к. окреслюють Литву, Латвію, Естонію.

Балунінг (від англ. bаllooning - повітроплавання) – катання туристів на повітряних кулях (теплових аеростатах, теплових повітряних кулях), прогулянка, подорож на них. В Україні набуває поширення в Києві (фірма "Спарт-Аерос", створена в 1990 р., здійснює Б. з 1992 р.), Феодосії.

Бальнеологія – розділ курортології, що вивчає мінеральні води та їх лікувальні властивості.

Банк – установа, що займається грошовими операціями (готівковими й безготівковими), а також здійснює фінансове посередництво при нагромадженні депозитів, наданні кредитів.

Баранський М.М. (1881-1963) – російський географ, професор, чл.-кор. Основні праці – з економічної географії, економічної картографії та країнознавства. Основоположник радянської школи країнознавства, обґрунтував учення про район як органічну складову країни. З 1929 р. працював у Московському університеті, де розробив ряд курсів і видав низку підручників.

Бартер – система обмінів, у яких товар і послуги обмінюються без платежів грошима (натуральний обмін) між державами, фірмами, підприємствами в період нерозвинутих товарних відносин або нестійких валют.

Бартерна угода (анг. barter trans action) – договір експортно- імпортних угод у формі натурального товарообміну, без оплати грошима. Є державна і приватна Б.у.

Безмитне ввезення (анг. dyty-eree import) – імпорт товарів, вільних від обкладання митом. Застосовується до окремих товарів або всього імпорту із однієї або групи країн. Може мати тимчасовий або довготерміновий характер. Б.в. лежить в основі утворення митних блоків розвинутих країн: Європейський союз, Європейської асоціації вільної торгівлі.

Безпека економічна – стан, в якому народ (пануючий клас при сприянні держави) може суверенно, без втручання і тиску ззовні визначати шляхи і форми свого економічного розвитку. Національна Б.е. має внутрішню матеріально-речову основу – високий розвиток продуктивних сил. Національна Б.е. все тісніше пов’язується з міжнародною Б.е. у зв’язку з інтернаціоналізацією виробництва. Міжнародна Б.е. – комплекс міжнародних умов, договорів і інституційних структур, що забезпечують кожній країні – члену світового співтовариства – можливість вільно вибирати і здійснювати свою стратегію соціального й економічного розвитку, без зовнішнього економічного і політичного тиску, при взаємовигідному співробітництві з іншими країнами.

Безпека міжнародна відсутність у відносинах між державами (у світі чи окремому регіоні) збройних конфліктів або взаємовідносин, що можуть призвести до них; наявність міжнародних договорів, що виключають війну, як метод вирішення спірних питань.

Безпека національна безпека нації з усіма її етнічними групами, системою суспільних відносин, зв’язків, установ.

Безпроцентні кредити – кредити, що надаються в практиці міжнародних відносин без стягнення процентів. Вони надаються в основному за рахунок спеціальних грошових фондів, що утворюють економічно розвинуті держави для надання допомоги країнам, що розвиваються. Такі фонди створюються в рамках діючих міжнародних кредитних установ або спеціально для цього організованих структур. У 1960 р. створена Міжнародна асоціація розвитку (МАР), яка надає країнам, що розвиваються, Б.к. терміном до 35-40 років.

Безшлюбність – невступання в шлюб протягом життя (може бути результатом поганого стану здоров'я; наявності фізичних чи психічних аномалій; приналежності до певної соціальної групи, напр. чернецтва).

Белл Деніел (1919 р. н.) – американський соціолог і футуролог, професор соціології Гарвардського університету. Брав участь у складанні низки американських соціально-політичних прогнозів, очолював “Комісію 2000 року”, яка зробила прогноз на кінець нашого століття. Популярність йому принесли твори “Кінець ідеології” та “Постіндустріальне суспільство”. Головною рушійною силою суспільного розвитку вважав НТП. Поділив історію людства на доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільства.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Реферат з дисципліни Країнознавство
Північна Америка між Канадою І мексикою. Це 48 штатів, на які припадає 83 площі І 99,3 населення країни. 49-м штатом є Аляска, що...

Довідник призначається для учителів історії, правознавства, географії;...
Опубліковано: Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. – Харків: Основа, 2011. – Б-ка журн. «Історія та правознавство»....

Урок вивчення нового матеріалу. Основні поняття: суспільно-політичний...
Тема: Російській визвольний та польський національно-визвольний рух на українських землях у 20-30-ті роки ХІХ ст

Підручник, сучасна адміністративно-політична карта
України, портрети українських учених-істориків. Основні поняття І терміни: історія, факт, подія, дослідження історії, іс­торики,...

Лекція: Країни Азії: Індія, Японія. Китай
Японія. Егп, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Галузева І територіальна структура господарства....

Лекція: Країни Європи: Франція, Італія
Особливості егп країни. Населення, галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності

• підручник. Хід уроку
Основні поняття І терміни: атмосфера, тропосфера, стратосфера, повітря, озоновий шар

Урок етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера Мета уроку...
Мета уроку Дати поняття про основні етапи розв’язування задачі з використанням комп’ютера

Урок 35 Клас 6
Сформувати основні поняття про атмосферний тиск, про вітер І причини його утворення

Тема: США у 1877 –1900 роках
Основні поняття: «трест», «фінансово-промислова група», «антимонопольне законодавство», «Американська федерація праці», «імігранти»....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка