Пошук по сайту


Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилку матеріалів конференції буде здійснено до 30. 06. 2012. Організаційний комітет конференції

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилку матеріалів конференції буде здійснено до 30. 06. 2012. Організаційний комітет конференції

VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«СПЕЦПРОЕКТ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

(14–15 червня 2012 р.)
Припускаючи, що тематика даної конференції може виявитися для Вас і Ваших колег цікавою, запрошуємо Вас взяти участь у роботі періодичної Інтернет-конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень», що відбудеться 14–15.06.2012. Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремим збірником з присвоєнням йому ISBN, УДК ​​та ББК, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи і науково-технічні бібліотеки. Розсилку матеріалів конференції буде здійснено до 30.06.2012.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету:

Корецький М.Х. – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муні­ци­паль­ного управління.
Члени оргкомітету:

 • Бакуменко С.Д. – д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління;

 • Дацій О.І. – д.е.н., професор кафедри державного управління і місцевого са­мо­вря­ду­вання Академії муніципального управління;

 • Бутко М.П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та дер­жавного управління Чернігівського державного технологічного університету;

 • Шепель Ю.О. – д.філол.н., професор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.


Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна
Телефон для довідок з 900 до 1700 в робочі дні:

+38 (067) 972-90-71 Біла Катерина Олексіївна
ДОПОВІДАЧІ І АУДИТОРІЯ:

На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, викладачі і співробітники вузів і наукових організацій України, Росії та інших країн СНД.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

 • WEB-ресурс науково-практичних конференцій www.confcontact.com


Мета конференції – розробка нових напрямків розвитку сучасної науки, обмін прак­тичним і теоретичним досвідом, формування навичок науково-дослідної роботи, підвищення якості підготовки фахівців у ВНЗ; підвищення ролі вищих навчальних закладів у формуванні інформаційно-освітньої сфери, створення і розвиток науково-дослідницького співтовариства студентів, аспірантів, молодих викладачів і співробітників вузів і наукових організацій.
Конференція працюватиме за такими СЕКЦІЯМИ:
АРХІТЕКТУРА

 1. Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

 2. Архітектура будівель та споруд

 3. Містобудування та ландшафтна архітектура


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 1. Біохімія та біофізика

 2. Молекулярна біологія

 3. Ботаніка

 4. Мікробіологія

 5. Зоологія

 6. Фізіологія рослин

 7. Фізіологія людини і тварин

 8. Генетика та цитологія

 9. Біотехнологія

 10. Мікологія


ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

 1. Ветеринарна медицина

 2. Гігієна тварин та ветеринарна санітарія


ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

 1. Фізична географія

 2. Економічна та соціальна географія

 3. Геоморфологія та палеогеографія

 4. Біогеографія та географія ґрунтів

 5. Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

 6. Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

 7. Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

 8. Географічна картографія


ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

  1. Загальна та регіональна геологія

  2. Геохімія та геофізика

  3. Геотектоніка

  4. Геологічна інформатика

  5. Гідрогеологія

  6. Інженерна геологія

  7. Геологія корисних копалин

  8. Геологія нафти і газу

  9. Мінералогія, кристалографія


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 1. Теорія та історія державного управління

 2. Механізми державного управління

 3. Державна служба

 4. Місцеве самоврядування


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 1. Театральне мистецтво

 2. Музичне мистецтво

 3. Кіномистецтво. Телебачення

 4. Образотворче мистецтво

 5. Декоративне і прикладне мистецтво

 6. Дизайн


ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 1. Вітчизняна історія

 2. Всесвітня історія

 3. Археологія

 4. Етнологія

 5. Історія науки й техніки

 6. Антропологія


КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 1. Теорія та історія культури

 2. Світова культура і міжнародні культурні зв’язки

 3. Українська культура

 4. Прикладна культурологія. Культурні практики

МЕДИЧНІ НАУКИ

 1. Клінічна медицина

 2. Профілактична медицина

 3. Теоретична медицина

 4. Фармацевтика


СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 1. Агрономія

 2. Зоотехнія

 3. Лісове господарство

 4. Історія сільськогосподарських наук


СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Теорія та історія соціальних комунікацій

 2. Теорія та історія журналістики

 3. Теорія та історія видавничої справи та редагування

 4. Прикладні соціально-комунікаційні технології

 5. Соціальна інформатика


ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 1. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка

 2. Обробка матеріалів у машинобудуванні

 3. Галузеве машинобудування

 4. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 5. Кораблебудування

 6. Електротехніка

 7. Прилади. Радіотехніка та телекомунікації

 8. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

 9. Енергетика

 10. Металургія

 11. Технологія харчової та легкої промисловості

 12. Транспорт

 13. Будівництво

 14. Геодезія

 15. Безпека життєдіяльності

 16. Електроніка


ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 1. Загальна педагогіка та історія педагогіки

 2. Теорія і методика професійної освіти

 3. Соціальна педагогіка

 4. Теорія і методика виховання

 5. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті


ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 1. Теорія та історія політичної науки

 2. Політичні інститути та процеси

 3. Політична культура та ідеологія

 4. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

 5. Етнополітологія


ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 1. Загальна психологія, історія психології

 2. Психофізіологія

 3. Психологія праці; інженерна психологія

 4. Медична психологія

 5. Соціальна психологія

 6. Педагогічна та вікова психологія


СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 1. Теорія та історія соціології

 2. Методологія та методи соціологічних досліджень

 3. Соціальні структури та соціальні відносини

 4. Спеціальні та галузеві соціології


ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

 1. Олімпійський і професійний спорт

 2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

 3. Фізична реабілітація


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

  1. Математика

  2. Механіка

  3. Астрономія

  4. Фізика

  5. Інформатика і кібернетика


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 1. Літературознавство

 2. Українська та російська мови

 3. Слов’янські мови

 4. Германо-романські мови

 5. Балтійські мови

 6. Загальне мовознавство

 7. Перекладознавство

 8. Структурна, прикладна та математична лінгвістика


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 1. Онтологія, гносеологія, феноменологія

 2. Діалектика і методологія пізнання

 3. Соціальна філософія та філософія історії

 4. Філософська антропологія, філософія культури

 5. Історія філософії

 6. Логіка, етика, естетика

 7. Філософія науки і освіти


ХІМІЧНІ НАУКИ

 1. Неорганічна хімія

 2. Аналітична хімія

 3. Органічна хімія

 4. Фізична хімія

 5. Електрохімія

 6. Хімія твердого тіла


ЕКОЛОГІЯ

 1. Екологічні засади еволюції та охорони навколишнього середовища
 2. Екологічні проблеми енергетики

 3. Промислова екологія та медицина праці

 4. Екологічне виховання

 5. Екологічний моніторингЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
 1. Економічна теорія та історія економічної думки

 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 3. Економіка та управління національним господарством

 4. Економіка та управління підприємствами

 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 8. Гроші, фінанси і кредит

 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 10. Статистика

 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціЮРИДИЧНІ НАУКИ

 1. Теорія та історія держави і права

 2. Конституційне право; муніципальне право

 3. Цивільне право

 4. Господарське право

 5. Трудове право; право соціального забезпечення

 6. Земельне, аграрне, екологічне право

 7. Адміністративне, фінансове, інформаційне право

 8. Криміналістика; кримінально-виконавче право; судова експертиза

 9. Міжнародне право


УМОВИ УЧАСТІ
Для участі у конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» необхідно не піз­ні­ше 8 червня 2012 р. відправити вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com:

 1. текст доповіді, оформлений відповідно до нижчеподаних вимог;

 2. заявку на участь по запропонованій формі;

 3. копію документа про оплату або реквізити документа про перерахування в елект­рон­ному вигляді.

  • У темі листа необхідно вказати секцію, номер підсекції і прізвище першого автора (Наприклад, <Економіка 3, Іванов А.В.>).

  • Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або з’ясуйте питання про отримання за вказаним вище телефоном.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Роботи студентів доповнюються сканованою копією рецензії-рекомендації наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою факультету). Також необхідно вказати контакти керівника (телефон і e-mail), тому що без цих даних роботи студентів не роз­гля­даються.

Оформлення заголовка тез:

1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, "К.е.н. Іванов А.А.").

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.

3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.

Приклад оформлення заголовка тез

Д.е.н. Іванов І.О., к.е.н. Губа А.О.

Донецький національний університет, Україна

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУРисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним між­ряд­ко­вим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури не є обов’язковим. Але за його наявності він повинен містити ві­домості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список лі­те­ра­ту­ри набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтер­ва­лом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформ­лен­ня літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

Підрядкові примітки не допускаються.

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський ек­земп­ляр збірка тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 25 грн.
ФОРМА ЗАЯВКИ для участі в конференції

ПІБ авторів, вчений ступінь
Назва доповіді
Обрана секція та підсекція
Місце роботи, посада
Контактна адреса в такому форматі:

ПІБ отримувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

ІндексКонтактний телефон
e-mail
Кількість оплачених додаткових збірників (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ
Реквізити для зарахування коштів

для громадян України

Вартість участі в роботі конференції становить 25 грн за 1 сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України) і перераховується на: розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ «Приватбанк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач – ПП Біла К.О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги _________(вказати ПІБ першого автора доповіді); При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не вважатиметься сплаченою! Платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!
УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку і призначення платежу!
З повагою, координатор проекту

Біла Катерина Олексіївна

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів...

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів...

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів...

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Термін друку збірника...

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Термін друку та розсилки...

Vi міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський...
Букова віть: Матеріали ІІ міжвузівської студентської конференції, Чернівці, 5 квітня 2012 р. / [Упоряд: М. В. Мандрик, Г. В. Чайка]....

Програма восьмої міжнародної науково-практичної конференції 6-9 жовтня...
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі восьмої міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми природокористування, сталого...

Х V міжнародній науковій конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі»
Шановні науково-педагогічні працівники навчальних закладів, аспіранти, здобувачі І студенти. Запрошуємо Вас прийняти участь у ХV...

Isbn форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року
Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року // За заг ред. О. М. Лозинського, І. В. Карівця,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка