Пошук по сайту


1. Політична карта світу

1. Політична карта світу

Економічна і соціальна географія світу.

10 клас

(52 години) 1,5 години на тиждень.

№п/п

Уроку

Розділи ,теми уроків

Практичні роботи

Дата провед.

уроку

1

Вступ. Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу(15)
Предмет соціально-економічної географії світу, історико-географічні регіони світу. Джерела географічних знань.2

Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економ-географи світу3

Тема 1. Політична карта світу.
Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна»,»держава», « залежна країна», «колонія». Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою відмінності федеративних держав. Політичні та економічні системи світу. Типологія держав. Етапи формування політичної карти світу.4

Етапи формування політичної карти світу.5

Політичні та економічні системи світу. Типологія держав.6

Міжнародні організації,її функціональний і просторовий розподіл.
7

Тема 2.Населення світу. відтворення населення. (4)
Кількість населення світу. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика.
Міграційні процеси і міграційна політика.8

Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сімї і групи. Релігія як явище культури.9

Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.

№1.Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.
10

Тематичне оцінювання. Розв’язування тестів. Творче завдання.11

Тема3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси.(4)
Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. ресурсозабезпеченість.12

Природокористування: раціональне і нераціональне .Географія світових природних ресурсів: мінеральних , земельних.13

Географія світових природних ресурсів: лісових,водних,Світового океану, рекреаційних.14
№2Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу.
15

Тема 4.Світове господарство.(6)
Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ та інтеграція праці. Етапи формування світового господарства. Поняття «НТР» та її основні риси.16

Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика,металургія)17

Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (машинобудування, хімічна промисловість, лісова та деревообробна.)18

Світове сільське господарство. Харчова промисловість.19

Географія транспорту світу. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм.20

Тема 5. Глобальні проблеми людства(2)
Поняття про глобальні проблеми людства(війни і миру, екологічну,сировинну)21

Поняття про глобальні проблеми людства(голоду,боротьби із злочинністю, тероризм,хворобами віку)22

Тематичне оцінювання. Усне опитування.23

Розділ ІІ. Регіональна географія (27г.)

Тема 6. Країни Європи.(11)
Загальна характеристика регіону,його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн.24

ФРН. Географічне положення .Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни .Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків25

Велика Британія. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків26

Франція. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість .Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків27

Італія. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків28
№3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії( за вибором)
29

Держави-сусіди України

Польща. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків30

Росія. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків31

Білорусь. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість .Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків32

Молдова. Особливості агропромислового комплексу33

Словаччина. Румунія. Угорщина Населення. Природно-ресурсний потенціал. Господарство.34

Тематичне оцінювання .Контрольна робота
35

Тема8 .Країни Азії. (6)Загальний огляд країн Азії. склад регіону. різноманітність країн особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм.

Країни Закавказзя та Південно –Західна Азія
36

Тема 10. Країни Південної та Південно-Східної Азії.(4)

Розміри і склад території Політична карта. Господарська оцінка природних умов та ресурсів. Населення та етнічні, суспільні і релігійні особливості регіону. нові індустріальні країни.37

Японія. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків38

Китай. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків39

Індія. Найбільш населена країна «третього світу»Основні економічні райони Індії40

Тематичне оцінювання Розв’язування тестів з творчим завданням.41

Тема 12. Країни Північної Америки.(4)
Склад території. Особливості ЕГП. Освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора Канади і США.42

США. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість .Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків43

Економічне районування США.

№4 Порівняльна характеристика головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу.
44

Канада. Географічне положення .Населення і міста .Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків
45

Тема 13. Країни Латинської Америки.(2)

Розміри і склад території. Політична карта. Характерні економіко-географічні особливості: переселенський характер колонізації регіону, залежний характер сучасного економічного розвитку, екстенсивний характер території ресурсів; Населення.46

Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Внутрішні відмінності.47

Тема4.Країни Африки,Австралії та Океанії(4)
Африка. Загальний огляд. Склад території. Історія формування політичної карти. Характерні риси населення, форми розселення і урбанізація в країнах Африки.
48

Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки. Поділ на регіони.
49

Тема 15. Австралія та Океанія (3)

Океанія. . Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону .Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав.50

Австралія . Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Значення економічних зв’язків51

Узагальнення. Всесвітні економічні відносини.

Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція,інформатизація,та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства.
52

Тематичне оцінювання. Контрольна робота.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок № Тема : Німеччина
Обладнання: політична карта Європи, підручник «Еконо­мічна І соціальна географія світу»; «Країни світу» словник; ат­ласи

1. Вступ. Політична карта 6 Тема Населення світу 14
Економічна І соціальна географія світу: Комплексний зошит для контролю знань. 10 клас. Для учнів старших класів профільної

Урок практикум 10 клас тема: Практикум. Захист проекту «Я миротворець»
Обладнання: політична карта світу, атласи, зображення зон конфліктів у Афганістані, Іраку, кашмірі, Грузії, Сирії

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, ат­ласи, таблиці, діаграми
Нтр; розвивати вміння працювати з картами атласа, таблицями, діаграмами; виховувати просторове та економічне мислення, ціка­вість...

Конспект уроку з природознавства для 4 класу на тему: «Карта. Види карт. Умовні знаки на карті»
Обладнання: географічна карта світу, карта України, контурні карти, атласи, зображення плану міста, глобус, плакати, енциклопедії,...

Література: Нетрадиційні уроки з української літературир. 5-11 класи/...
Населення України — 52 млн осіб. За межами України проживає 15млн українців. Магнітофон. Аудіозапис «Реквієму» Моцарта; «На Україну...

План уроку. Організація початку уроку, оголошення теми, мети. 3 хв
Обладнання: атласи, фізична карта світу, фізична карта півкуль, глобус, контурні карти, папір, фломастери, кольоровий папір

Кобернік С. Г. Географія материків І океанів: Підруч. Для 7 кл загальноосвіт...
Обладнання: фізична карта світу; фізична карта Євразії; атласи школярів; контурні карти; підручники; комп’ютерна презентації ppt...

Урок 34 Клас
Обладнання: підручник, мультимедійна презентація, атлас, фізична карта світу, глобус

Підручник, сучасна адміністративно-політична карта
України, портрети українських учених-істориків. Основні поняття І терміни: історія, факт, подія, дослідження історії, іс­торики,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка