Пошук по сайту


Уроку

Уроку

Орієнтовне

календарно-тематичне планування.

Соціально-економічна географія світу.

10 клас (52 години, 1,5 години на тиждень)
Тема уроку
Вступ (2 години)

1

Предмет соціально-економічної географії світу. Історико-географічні регіони світу.
2

Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економ-географи світу.

Розділ I. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО – ГЕОГРАФІЧНА

ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ (20 годин)

Тема 1. Політична карта світу (4 години)

3

Сучасна політична карта світу. Відмінність понять "країна", "держава", "залежна країна", "колонія". Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав.
4

Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.

5

Етапи формування політичної карти світу.

6

Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.

Тема 2. Населення світу (4 години)
7

Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків.
8

Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім'ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.

9

Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості і безробіття.

Практична робота № 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

10

Тематичне оцінювання №1 за темами: «Вступ», «Політична карта світу», «Населення світу»

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси (4 години)

11

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.
12

Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне.

13-14

Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних.

Практична робота №2 Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).
Тема 4. Світове господарство (6 годин)
15

Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ та інтеграція праці. Етапи формування світового господарства. Поняття "НТР" та її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.

16-17

Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, металургія, машинобудування, хімічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість).

18

Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв'язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони.

19

Географія світового транспорту.

20

Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародний туризм.
Тема 5. Глобальні проблеми людства (2 години)
21

Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і енергетичну, голоду, боротьби із злочинністю, тероризмом, хворобами віку). Роль світової громадськості у їх розв'язанні.

22

Узагальнення, систематизація і корекція знань.

23

Тематичне оцінювання №2 за темами «Взаємодія суспільства і природи», «Світові природні ресурси», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства»

Розділ II. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ (27 годин)

Тема 1. Країни Європи (11 годин)
24

25Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні.
ФРН. Географічне положення. Населення і міста Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура.

26


Велика Британія. Особливості ЕГII, вплив його на розвиток країни. Населення, міста. Характерні риси розвитку економіки індустріальної держави. Значення зовнішніх економічних зв'язків.

27


Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства.

28Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Населення, міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності.
29


Держави-сусіди України (Країни Центральної і Східної Європи, Північної і Центральної Азії). Загальний огляд
30Росія. Особливості географічного положення. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Зовнішньоекономічні зв’язки.

31


Білорусь. Молдова. Економіко-географічна характеристика.

32

Польща. Словаччина. Румунія. Економіко-географічна характеристика.

33

Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором).

Характеристика зв`язків України з країнами-сусідами.

34

Тематичне оцінювання №3 за темою «Країни Європи»

Тема 2. Країни Азії (6 годин)
35

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм.

36

Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв'язки.

37


38

Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва в Східному Китаї.

Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та світ

Тема 3. Країни Північної Америки (4 години)
39

Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора Канади і США.

40

США. Найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соціальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв`язків США.

41

Практична робота № 4 Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу

42

Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці.

Тема 4. Країни Латинської Америки (2 години)
43-44

Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта. Різноманітність країн ( за розмірами, території, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формою правління, рівнем економічного розвитку тощо). Особливості населення. Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці

Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії (4 години)
45

Країни Африки. Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формування політичної карти. Характерні риси населення, форм і розселення та урбанізації. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури господарства.

46

Економіко-географічна характеристика найбільших країн Африки: Південна Африка, Єгипет.

47

Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту. і ресурсів. Роль країни в МГПП. Зовнішні зв`язки.

48

Океанія. Специфіка ЕГП. Роль Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону. Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав.

Всесвітні економічні відносини (1 година)
49

Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства.

50

Узагальнення, систематизація і корекція знань
51

Тематичне оцінювання №4 за темою «Країни Азії», «Країни Північної Америки», «Країни Латинської Америки», «Країни Африки, Австралії та Океанії», «Всесвітні економічні відносини»
52

Узагальнення знань з курсу. Вихідний тестовий контроль (за вибором)
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема уроку
...

Уроку. Тема уроку
Тема уроку "Масштаби зображень та їх позначення на кресленнях. Нанесення розмірів" являється однією із початкових тем вивчення креслення,...

Структура І методика інтерактивного уроку
Структура інтерактивного уроку відрізняється від загальновідомої структури комбінованого уроку. Його етапи

Уроку Тема уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування шкільного курсу «загальна географія» (6-й клас)

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...

Тема уроку: «Євразія найбільший материк Землі. Географічне положення» Мета уроку
Сформувати знання про особливості географічного положення та берегової лінії Євразії

«Довідкова література» 2013 Мета уроку
Мета уроку: ознайомити дітей з довідковою літературою, розкрити її значення в житті людини, навчити користуватися енциклопедіями,...

План уроку. Організація початку уроку, оголошення теми, мети. 3 хв
Обладнання: атласи, фізична карта світу, фізична карта півкуль, глобус, контурні карти, папір, фломастери, кольоровий папірБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка