Пошук по сайту


Національна Академія наук України Інститут економіко-правових досліджень нан україни регіональні проблеми розвитку туризму та рекреації (Збірник наукових праць)

Національна Академія наук України Інститут економіко-правових досліджень нан україни регіональні проблеми розвитку туризму та рекреації (Збірник наукових праць)

Сторінка1/29
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Національна Академія наук України

Інститут економіко-правових досліджень НАН УкраїниРЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

(Збірник наукових праць)Донецьк
2005

Національна Академія наук України

Інститут економіко-правових досліджень НАН УкраїниРЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

(Збірник наукових праць)Донецьк

ІЕПД НАН України

2005

УДК 330+65

ББК 65

Регіональні проблеми розвитку туризму та рекреації: Зб. наук. праць /НАН України. Інститут економіко-правових досліджень; Ред. кол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2005.- с.
Розглянуто економіко-правові, управлінсько-інформаційні, функціонально-ресурсні проблеми розвитку регіональних туристсько-рекреаційних комплексів різних регіонів України, досліджено нормативно-правову базу державного регулювання розвитку туристичної галузі в країні та за кордоном. Розгорнуто концепцію системологічного розвитку регіональних туристичних комплексів в рамках рекреаційних територій, обґрунтовано шляхи організаційно-економічного вдосконалення управління галуззю на основі розробки інформаційних систем та технологій для окремих курортних міст та фірм-рекреаторів.
Рассмотрены экономико-правовые, управленческо-информационные, функционально-ресурсные проблемы развития региональных туристических и рекреационных комплексов различных регионов Украины, исследована нормативно-правовая база государственного регулирования развитием туристической отрасли в стране и зарубежом. Развернута концепция системного развития региональных туристических комплексов в рамках рекреационных территорий, обоснованы организационно-экономические пути усовершенствования управления отраслью на основе разработки информационных систем и технологий для отдельных курортных городов и фирм-рекреаторов.
Редакційна колегія: акад. НАН України В.К. Мамутов (відп. ред.), д-р екон. наук Л.А. Савельєв, д-р екон. наук В.М. Василенко, д-р екон. наук М.Д. Прокопенко, д-р екон. наук Б.Т. Кліяненко, д-р екон. наук Л.Г. Червова, д-р екон. наук В.Н. Амітан, д-р екон. наук Гудзь П.В., д-р юрид. наук, член-кор. АпрН України Л.Г. Знаменський, д-р юрид. наук А.Г. Бобкова, д-р юрид. наук С.З. Михайлін, д-р юрид. наук А.А. Чувпило, д-р юрид. наук Б.Г. Розовский, канд. екон. наук В.М. Савенко, канд. юрид. наук С.Н. Грудницька.
Рекомендовано до друку вченою Радою Інституту економіко-правових досліджень НАН УкраїниПам’яті видатного вченого, наукового керівника та організатора, одного із засновників вітчизняної школи економічної кібернетики, відомого фахівця у галузі інформаційних технологій та автоматизованих систем управління, доктора економічних наук, професора, Академіка Академії технологічних наук України
Веніаміна Наумовича Амітана
Народився у 1933 р. у м. Донецьку.

Закінчив у 1956 р. Донецький індустріальний інститут та понад 15 років пропрацював на Донецькому машинобудівному заводі ім. 15-річчя Ленінського комсомолу.

У 1991 р. Веніамін Наумович захистив докторську дисертацію.

Співорганізатор Академії технологічних наук України та керівник її Донецького регіонального відділення.

В багатогранній особистості вченого реалізовано рідкісний дар поєднання науковця та виробничника-технолога, педагога та новатора, громадського діяча.

З 2001 р. фактично очолював відділ та координував економічні дослідження вчених Інституту економіко-правових досліджень у сфері регіональних та міських економічних проблем, розробкою теорії розвитку економіки та управління міською агломерацією, реструктуризації господарських комплексів у промислових регіонах.

Результати наукових досліджень знайшли відображення у 5 монографіях та 12 брошурах, 243 наукових роботах, численних розробках, авторських свідоцтвах.

З 2003 р. очолював Наукову раду з економіко-правових проблем розвитку міст при відділення економіки НАН України. Під керівництвом Амітана В.Н. була розроблена методика стратегічного міського розвитку Маріуполя, Донецька, Ясинуватої, Макіївки, програма соціально-економічного розвитку шахтарських міст Донбасу.

Багато сил та праці В.Н.Амітан віддавав підготовці наукових кадрів. Серед його учнів – три доктори економічних наук та 25 кандидатів економічних наук.

Світла пам’ять про Веніаміна Наумовича Амітана буде вічно жити у наших серцях та науковому світі.

Колеги

УДК 332:33

В.Н. Амитан

доктор экономических наук, профессор

Н.В. Чувикина

Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, г.Донецк

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
В последние годы, в результате изменения социально-экономических условий, в стране ощущается интерес к проблематике развития территориальных образований, прежде всего городов. Существует несколько причин, которыми можно объяснить такой “неугасаемый” интерес к вопросу развития городов.

Во-первых, данный вопрос по своей природе объективен. Издавна основой жизнеобеспечения и повышения качества жизни населяющих города людей была хозяйственная (экономическая) деятельность. Поэтому вряд ли найдется город, руководители и жители которого отрицательно ответят на вопрос о том, нужно ли в принципе заниматься его развитием.

Во-вторых, в Украине данный интерес получил свой особый импульс. Прежде всего, он связан с тем переходным периодом, который переживает сегодня страна и ее города, являющиеся одновременно “локомотивами” этого исторического процесса и “индикаторами” того положения, в котором находится украинское общество.

В-третьих, в Украине в рамках реформы административно- территориального устройства осуществляется поиск оптимальной и самодостаточной территориальной единицы как регионального, так и местного уровня. Поэтому, естественно, в недалеком будущем городу предстоит занять свою определенную нишу в новой системе территориальной организации общества.

В условиях формирования рыночных отношений все социально-экономические процессы в городе постоянно находятся в динамике. Эти изменения становятся важнейшим индикатором жизнеспособности современных городов. Кроме того, развитие города представляет собой длительный, но непрекращающийся во времени процесс, зависящий от множества факторов, норм и правил, проектов и идей, волевых решений, и, наконец, просто случайностей.

Необходимо отметить, что тема развития городов и других типов городских поселений не является принципиально новой. Теоретическим фундаментом разработок по данной проблематике являются различные локационные теории (теории размещения и регионального роста), теории регулирования территориального развития и анализа пространственных закономерностей экономического развития. Они нашли свое отражение во многих научных исследованиях, в том числе таких известных ученых, как Глазычев В., Соскин О., Финагин В., Онищук Г., Адамов Б., Нудельман В., Рибак В., Боголюбов В. и ряд других. Пристальное внимание к данной проблематике современной плеяды молодых ученых – Заикиной Е., Егорова А., Шпачук Л., Шульца С., Панухник Е. – лишний раз подчеркивает неисчерпаемость направлений ее дальнейшего анализа и изучения.

Говоря о развитии города, надо четко представлять себе, что этот процесс – явление многомерное. Например, развитие в демографическом плане - это одно, а организационно-административный вопрос - это совершенно другое. Однако, несмотря на то, что город как сложная социально-экономическая система, которой присущи многочисленность составляющих его элементов (подсистем), полиструктурность, многофункциональность, разноплановость форм функционирования (взаимодействия) отдельных структурных звеньев [1, с.11], классическое понятие социально-экономического развития по-прежнему города остается незыблемым и определяется в большей степени реализацией двух главенствующих функций города – экономической и социальной. Использование такого “дуального” подхода, возможно, было и оправдано в свое время. Однако сейчас, когда городская реальность выдвигает новые требования к достижению социально-экономического оптимума, существует прямая необходимость пересмотра традиционных подходов к обоснованию направлений дальнейшего развития города.

Целью данного исследования стало анализ современных теоретических наработок, связанных с процессом развития города, с целью расширения методологического аппарата в данной области, структуризация городских проблем, выявление общего контура “внешних” и “внутренних” условий развития города.

О необходимости мновекторного рассмотрения процесса развития города путем социализации и усиления эффекта позитивной социосинергии говорит Гринчук Н. Она подчеркивает: “…Без соціокультурної методології, за допомогою традиційного соціоекономічного мислення важко пояснити багато суттєвих явищ урбанізації…” [2, с.189]. Упомянутый ею социокультурный подход базируется на положении о том, что новое качественное состояние города и его развитие (особенно в контексте регионального развития) возможно только тогда, когда город будет руководствоваться в своей деятельности, как минимум, тремя следующими принципами – наследственности, идеализации и инновации.

Принцип наследственности, предполагающий учет всего того, что есть положительного в прошлом города, использование базы и первоначального уровня развития, позволяет сглаживать противодействующие развитию факторы и опираться на достижения прошлых поколений.

Принцип идеализации предусматривает разработку городом своего идеального проекта (плана, программы, стратегии) будущего, который будет концентрировать и объединять основные ценности всех слоев населения города.

Принцип инноваций гласит, что городское развитие возможно только на основе привлечения и использования новых инновационных технологий, как в производственном секторе городского хозяйства, так и в управленческой сфере.

В итоге формирование цепочки “прошлое – настоящее – будущее” является системной категорией, которая составляет единое целое процесса развития города [3, с. 218].

Еще одним своеобразным подходом при исследовании проблемы развития города можно назвать цивилизационный (переходный). Он связан с пониманием процесса и содержания перехода общества в исторически новое состояние или к новой цивилизации (в широком понимании). В данном случае развитие воспринимается как форма проявления социальной эволюции, которая допускает изменение состояния и усложнение его содержания. Данная форма включает необходимый соответствующий способ повышения уровня – переход. “Будучи конструктивним елементом розвитку, перехід сам утворить визначений, особливий стан останнього – перехідний стан…” [4, с.15]. Именно на этом переходном этапе город, аккумулируя интеллектуальный, энергетический потенциал общества, постоянно создает новые “проекты”, реальные надгородские компоненты и интегральные формы организации отношений, которые разрушают (существенно) структуры и системы отношений, которые его и породили. Со временем эти “нововведения” по-новому вписываются в общую ткань формируемого исторически нового состояния общества, определяя много особенностей последнего. Таким образом, город приобретает новые характеристики и, соответственно, меняется его влияние на организацию жизнедеятельности современного общества.

Близок к предыдущему по своему внутреннему наполнению и содержанию научно-технический подход, основанный на следующем тезисе. Способ производства и сложившийся тип общества людей обусловливают конкретную форму человеческих поселений (город), способы организации их функционирования, место и роль последнего в обществе [5]. Более детально цепочка, объясняющая ход эволюции городов, выглядит как “наука – техника – производство – хозяйство – способ производства – образ жизни – форма поселения людей”. Если ввести в эту “цепочку” новый фактор – изменения во времени, то получается модель влияния научно-технического прогресса (НТП) на развитие общества и формы проявления этого влияния. В конечном счете, выделение ступеней НТП позволяет выявить крупные периоды цивилизации и проследить динамику и логику эволюции городов “внутри” этих больших периодов.

Урбанизационный подход основан на том, что развитие города в современной индустриальной системе рассматривается как результат взаимодействия его основных подсистем – населения, коммерческих предприятий, жилого фонда и городских земель. Под развитием города понимается такой динамичный процесс, который характеризуется следующими чертами: количество единиц жилья и его общая площадь, а также объем общественных благ в расчете на душу населения увеличиваются быстрее, чем количество жителей и общее количество рабочих мест. При этом значение последнего параметра примерно соответствует количеству городских жителей в трудоспособном возрасте; “вынужденная” безработица отсутствует. Комфортность проживания в таком городе возрастает, и он становится все более притягательным для переезда в него все новых и новых жителей [6].

Надо сказать, что с данным подходом согласуется концепция, которую принято называть “развитием без роста” [7, с.106-114]. В данном случае под ростом понимается процесс физического увеличения размеров города и численности проживающих в нем жителей. Концепция базируется на нескольких основных положениях принципиального характера, а именно, развитие, прежде всего экономическое, возможно только при условии: а) перекрытия каналов оттока средств из городской экономики; б) поддержки существующего бизнеса; в) поощрения новых видов местного бизнеса; г) привлечения разных видов малого бизнеса. Главным посылом для развития городской экономики на основе этих принципов является то, что потребление ресурсов происходит медленнее, чем они воспроизводятся.

Развитие города с точки зрения градостроительного подхода инициализируется как решение насущных задач градостроительного развития, которое, в свою очередь, предполагает изменение структуры и методов управления городом и его подсистемами, использование новых информационно-коммуникационных технологий, пересмотр механизмов управления планово-проектной деятельностью и т.д. [8, с. 34].

Названные подходы, конечно, до конца не исчерпывают весь спектр концептуальных положений, которые могут быть положены в основу многофакторного подхода к решению вопроса об оптимальном и эффективном развитии города. Однако он позволит, если не изменить традиционную социально-экономическую парадигму развития города, то во всяком случае обогатит ее и сделает более объективной.

Однозначно, условия социально-экономического развития городов в нашей стране за последние годы значительно изменились. В целом, применительно к современной Украине можно говорить как о количественных, так и о качественных сдвигах в плане развития городских территорий. Значение этих сдвигов нередко ускользает из внимания за текущими трудностями, однако оно поистине революционно. Законом Украины “О местном самоуправлении в Украине” определены основные принципы местного самоуправления, среди которых можно назвать относительную самостоятельность, основанную на разграничении компетенции разных уровней власти, определении предметов совместного ведения и передачи части полномочий сверху вниз [9]. Экономической основой местного самоуправления стало право самостоятельно распоряжаться коммунальной собственностью и местными финансами. Городское самоуправление получило возможность и обязанность заниматься развитием собственной экономики в интересах проживающих на их территории людей.

Однако наряду с открывшимися возможностями возникла тенденция – “хронической” болезни городов схожими недугами-проблемами. Считается, что проблемами развития города чаще всего являются: острая нехватка бюджетных средств для исполнения функций городского управления и развития; отсутствие инвестиций и спад в строительстве; большое количество нуждающихся в социальной поддержке и помощи; жилищная проблема; экономический спад; несоответствие городской инфраструктуры современным требованиям; моноструктура экономики (недиверсифицированность экономической базы); высокая безработица; приток беженцев; экономическая не активность в области малого и среднего бизнеса; высокая преступность; неразвитость образовательных, культурно-просветительских и научных организаций и структур; конфликтность с региональными органами управления; политическая и социальная конфликтность в общественных и управленческих структурах; отток постоянного населения; конфликтность с ближайшими (соседними) территориальными образованиями [10].

Однако, практика в украинских городах показывает, что развитие городов представляет собой настолько сложный процесс, затрагивающий многочисленные интересы, что для его дальнейшего анализа необходимо провести хотя бы некоторую укрупненную классификацию городских проблемных ситуаций.

В соответствии с технологией проблемного анализа [11] и учитывая то, что в данном контексте в качестве проблемы выступает осознанная общественная потребность, всю совокупность проблем развития городских поселений (особенно крупных) можно классифицировать следующим образом (рис.1)


Информационные
Биосферные

Экономические

Социально-политические

Городские проблемные ситуацииТехнологические

Транспортно-инфраструктурные

Психологические

Рис.1. Классификация городских проблемных ситуаций


Экономические проблемы связаны с экономическим положением предприятий, предпринимательским (инвестиционным) климатом, развитостью малого и среднего бизнеса в городе и т.п. Эта группа проблем имеет большое значение для развития города и требует пристального внимания городской власти, так как от их решения зависит общий уровень благосостояния населения города.

В настоящее время существуют некоторые объективные трудности, связанные с общим состоянием экономики. Самыми важными из них являются: а) финансовые: отсутствие основного капитала, отсутствие или недостаток оборотных средств; б) институциональные: отсутствие или недостаточное развитие института предпринимательства, неразвитая рыночная инфраструктура; в) образовательные: недостаток систематических знаний, навыков и опыта организации и управления бизнесом в рыночных условиях; г) государственные: бюрократизм, коррупция.

Социально-политические проблемы выкристаллизовываются в административном положении города, системе городского самоуправления, в городском бюджете и нормативах отчислений в областной и государственный бюджет и т.д. К этим проблемам развития городов относятся также проблемы различия условий жизнедеятельности в городах разного типа, региональной принадлежности и величины. Они проявляются в усилении различия по условиям жизни внутри каждого города, что связано со значительной социальной дифференциацией его населения. Социальные различия на уровне городов наиболее отчётливо выражены между крупными и крупнейшими городами, с одной стороны, и малыми городами и посёлками городского типа с другой стороны. Одним из подтверждений этого являются миграционные процессы, которые в пределах городской системы расселения протекают как переселение в промышленные и культурные центры. Миграция населения оказывает большое влияние на демографическую ситуации в городах, изменяя численность населения и его возрастно-половую структуру, она способствует увеличению и омоложению населения города.

Информационные проблемы связаны с механизмом принятия решений городским властями и их прозрачностью. В последнее время в крупных городах наблюдается рост интенсивности информационных потоков в промышленности, торговле, финансово-банковской и образовательной среде. Рыночные отношения предъявляют повышенные требования к своевременности, достоверности и полноте информации, без которой немыслима эффективная маркетинговая, финансово-кредитная и инвестиционная деятельность. Однако, зачастую существующая система информационных ресурсов не обеспечивает полноту и многоаспектность информации, необходимой для подготовки и принятия управленческих решений, а также доступа и эффективного использования информационных ресурсов всех уровней: государственного, регионального и местного.

Технологические проблемы большей частью связаны с технической обеспеченностью всех городских служб, технологичностью зданий и сооружений, в конечном счете, с наличием современных технологий производств и основаны на учёте технического состояния отдельных предприятий и отраслей производства, представленных в городе. Для их улучшения необходимо совмещать производство и научно-техническую деятельность, под которой понимается систематическая деятельность, тесно связанная с созданием, развитием, распространением и применением научно- технических знаний во всех областях науки и техники. Это достигается посредством привлечения в производственный процесс инноваций, которые предполагают целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий.

Транспортно-инфраструктурные проблемы обусловлены развитостью как транспортной инфраструктуры (автодорог, судоходных путей, железнодорожных путей, аэропортов) местного (локального) и государственного значения, так и другой функциональной инфраструктуры, в целом инфраструктурной связи с прилегающими территориями. Надо сказать, что проблема транспорта занимает одно из ключевых мест в современной городской инфраструктуре. В конечном счете, время передвижения оказывается одним из решающих факторов для жителя современного города при выборе им места жительства, работы и отдыха. От эффективной работы транспорта зависит активность жизнедеятельности населения в условиях города. Рост транспортной нагрузки вызывает рост затрат на транспортное строительство в бюджете крупных городов. Кроме этого возникает ряд других “транспортных проблем”: совершенствование системы общественного транспорта, паркинга, улично-магистральной сети и индивидуальных транспортных средств. Все эти проблемы (общественного транспорта, инженерного оборудования, обслуживания, организации отдыха и т.д.) усложняются по мере развития города. В настоящее время наблюдается необычайное усложнение транспортных проблем.

Биосферные проблемы связаны с инженерно-геологическими условиями, климатом, использованием рекреационных ресурсов, степенью сложности экологической ситуации. Основной причиной неблагоприятной экологической обстановки в городах является нарушение баланса между использованием ресурсов и сохранением благоприятной среды обитания. Человек, потребляя невосполнимые ресурсы, выбрасывает в окружающую среду отходы своей жизнедеятельности, делая невозможным самовосстановление городских природных систем. Низкая экологическая культура жителей городов порождает множество экологических проблем, решение которых часто связано с экологизацией воспитания и образования.

Психологические проблемы, соответственно, обусловлены интеллектуальным потенциалом, развитостью общественных движений, характеристикой культурной жизни города.

Вместе с тем, многие города оказались неспособными воспользоваться появившимися возможностями. И тому есть много причин как “внешнего” характера, так и “внутреннего”, связанного с необходимостью перестройки организационной среды, а нередко и психологии людей, занимающихся вопросами развития города.

“Внешние” условия развития городов остаются очень непростыми. Слишком быстрая смена общественно-политической формации обусловила появление новых проблем. Среди них: укрепление финансово-экономической самостоятельности, развитие механизмов местных бюджетов и межбюджетных отношений, реформа отношений в сфере коммунальной собственности, формирование конкретных механизмов социально-экономического развития, хозяйственного и инвестиционного климата, в частности. По существу, города, сбросив с себя груз контроля над большинством хозяйствующих субъектов, между тем не получили стабильной достаточной базы для решения огромного количества сопровождающих кризис проблем. В то же время именно город является зоной “контакта” с жителями, местом возникновения конфликтов, особенно в социальной сфере.

Многим городам чрезвычайно сложно изменить обладающую огромной инерцией отраслевую и территориальную структуру своего хозяйства, сформировавшуюся в условиях командно-административной системы и советской плановой экономики. Города развивались, выполняя заданную “сверху” функцию в рамках той политики размещения производительных сил, которая проводилась в то время и была сориентирована на максимальную комплексность и взаимосвязь, и часто - на экономическую “монофункцию”. Кроме того, подобная специфика привязана к местным условиям. В итоге, в меняющихся экономических условиях, попали в тяжелое положение города, насыщенные оборонными, угледобывающими предприятиями. Особенно тяжелым этот процесс оказывается в так называемых монопрофильных городах, градообразующая база которых представлена одним предприятием или несколькими предприятиями аналогичного профиля (к числу таких городов относится большинство так называемых “малых” городов).

Условия развития городов осложняются тем, как сегодня строятся отношения городских властей с государственными органами власти и регионального управления. К числу наиболее существенных причин разногласий можно отнести формирование достаточной и стабильной финансово-экономической основы развития, а также сохраняющуюся на государственном и региональном уровнях правовую неопределенность в ряде важнейших сфер городского развития. Далеко не всегда города могут выработать программы развития, взаимоувязанные с областными в сфере пересечения общих интересов, например по производству продукции локального потребления, совместному развитию и использованию объектов транспортной и иной инфраструктуры, использованию межселенной территории, внедрению экологических программ и т.п.

Наконец, необходимо упомянуть об изменившихся международных условиях. Доступность прямых контактов с зарубежными странами дала городам широкие возможности, связанные с выходом на перспективные рынки, привлечением инвестиций, проведением “собственной” внешнеэкономической политики. Однако для многих украинских городов внешнеэкономический “дебют” оказался сложным. Они попали в сложившееся экономическое пространство, где происходит постоянная борьба за инвестиции, составляющие основу экономического развития городов, обеспечивающие их налоговую базу и занятость их жителей. В этом соревновании есть свои законы и правила, нацеленные на создание режима максимального благоприятствования для инвестора. По существу, только соображения безопасности и максимальной прибыльности на вложенные средства влияют на решение инвестора о месте вложения своего капитала. Городам, особенно на фоне сложной внутренней политической и экономической ситуации, приходится прилагать максимум усилий для привлечения инвестиций - как иностранных, так и национальных.

Кроме того, очень быстро меняется и сама международная экономическая среда. Происходит ее интернационализация: стремительно формируются общемировые рынки, происходят процессы политической и экономической интеграции, развиваются и распространяются новые технологии, в том числе телекоммуникационные и транспортные. Автаркичное развитие поселений стало практически невозможным, конкуренция за инвестиции между городами и регионами стремительно возрастает. По существу, исчезли препятствия для свободного перетока капиталов по всему миру - как политические, так и технические, - и с этой точки зрения инвестору сегодня безразлично, откуда “черпать” прибыль на вложенный капитал – из Украины или из любой другой схожей по уровню развития страны.

Однако дело не ограничивается только сложностью “внешней” среды. Все более заметными становятся проблемы субъективного характера.

Первая из них - недостаточно активная позиция самих городов. В соответствии с реалиями переходного этапа экономики города превращаются в относительно самостоятельные экономические субъекты. В нормальных экономических условиях (отличных от чрезвычайных - стихийных бедствий, например) города, которые стремятся заниматься своим экономическим развитием, не должны делать ставку на реальную помощь государства - как организационную, так и материальную, в частности, в виде дотаций на развитие городского хозяйства и централизованных государственных инвестиций в экономику.

Вторая проблема связана с трудностями организационного характера. В городах складывается типичная противоречивая ситуация: сотрудники органов городского самоуправления знают ситуацию в собственных городах, обладают разнообразной, порой уникальной информацией, однако вопросами самостоятельного определения места города и стратегических направлений его развития они практически не занимаются. Причинами этого являются отсутствие опыта такой работы или просто отступление стратегических задач на второй план на фоне текущей работы. Одновременно, специалисты, знакомые с подходами к комплексному социально-экономическому планированию - представляющие либо местные, либо иногородние учреждения - либо плохо владеют ситуацией в городе, либо остаются со своими рекомендациями невостребованными.

Все вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы:

социально-экономическая парадигма развития должна быть дополнена новыми положениями, которые в современных условиях обуславливают многогранность развития самого города как сложной организационной системы;

анализ направлений развития города невозможно без полного учета и охвата всевозможных так называемых “проблемных ситуаций”, которые являются стержневыми в данном городском поселении, требуют обязательного организационного решения или финансовых средств.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Національна академія правових наук україни
Г. Л. Знаменський, В. К. Мамутов (голова редколегії), І. Г. Побірченко, Д. М. Прити­ка, В. І. Татьков, Ю. С. Шемшученко, В. С. Щербина,...

Методичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень...
Електронна адреса відповідної сторінки офіційного веб-сайту Національного центру „Мала академія наук України”

Програма розвитку туризму та рекреації в Ужгородському районі на 2016 2020 роки
Програму розвитку туризму та рекреації в Ужгородському районі на 2016 2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до основних...

Computational Problems of Electrical Engineering
Нан україни, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького нан україни

План Політика Австрійської імперії щодо польських земель. Чеське національне відродження
Бевзюк Є. В. Соціальний розвиток чеських І словацьких земель у першій половині ХІХ ст. / Є. В. Вевзюк // Актуальні проблеми вітчизняної...

Правопис
...

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік нан україни, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан...

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік нан україни, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан...

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Фонд Президентів...
Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних досліджень з проблематики електронного урядування

Екологія І природокористування, 2008, Випуск 11 Частина Матеріали...
Довкілля – ххі”, присвяченої 90-річчю нан україни, які містять результати теоретичних та прикладних досліджень молодих науковців...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка