Пошук по сайту


Бюлетень нових надходжень вересень

Бюлетень нових надходжень вересеньБІБЛІОТЕЧНИЙ СЕКТОР

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

(ВЕРЕСЕНЬ 2012 р.)


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ001 (075.8)

О–75

Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352 с.

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА03 (Нім)

Н 72

Новий німецько-український і українсько-німецький словник. – Х. : ДИВ, 2005. – 576 с.

ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОІЯ1 (477)

Б 48

Берко П.

Нова парадигма української філософії / П. Берко. – Львів : ЛДМУ ім. Д.Галицького, 2003. – 303 с.

АВТОРЕФЕРАТИ25.00.04

К 56

Ковальова О.М.

Удосконалення управління комунальною власністю : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 / О. М. Ковальова. – Х. : ХарРІ НАДУ, 2012. – 20 с.

СТАТИСТИКА, ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ311

Р 59

Рогожнікова Н.В.

Теорія статистики / Н. В. Рогожнікова. – К. : Атіка, 2005. – 128 с.311

С 13

Саврас І.З.

Статистика : методичні вказівки для студентів спецальностей 6.050100 "Управління персоналом та економіка праці" та 6.050200 "Менеджмент організацій" / І. З. Саврас, Н. С. Кірєєва. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 36 с.316

Н 56

Нестуля О.О.

Соціологія : практикум : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, С. Ж. Верезомська. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 272 с.

ПОЛІТИКА323.1

С 79

Степико М.Т.

Українська ідентичність : феномен і засади формування : моногр. / М. Т. Степико. – К. : НІСД, 2011. – 336 с.323.37

Б 68

Блер Т.

Шлях / Т. Блер. – К. : Темпора, 2011. – 848 с.323.37

К 49

Клінтон Б.

Час віддавати : як кожен з нас може змінити світ на краще / Б. Клінтон. – Львiв : Кальварiя, 2009. – 240 с.324

К 52

Ключковський Ю.

Виборчі системи та українське виборче законодавство : моногр. / Ю. Ключковський. – К. : КМ Академiя, 2011. – 132 с.324

Р 74

Росенко М.І.

Виборчі системи в Україні : трансформація, становлення парламентаризму, утвердження демократичного врядування : моногр. / М. І. Росенко. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 220 с.327

Б 91

Буракова Л.

Чому Грузії вдалося? / Л. Буракова. – К. : Дух і літера, 2012. – 264 с.327

М 58

Міжнародні відносини : Історія. Теорія. Економіка / ред.: М. З. Мальський, Ю. М. Мороз. – Львiв : ЛНУ iм. Iвана Франка, 2002. – 397 с.327

Щ 92

Що таке НАТО? : Знайомство з Трансатлантичним альянсом. – Брюссель : б/в, 2011. – 48 с.327:061.1 (ЄС)

Є 24

Європейський Союз : політика, економіка, право : навч. посіб. – Львiв : ЛНУ iм. Iвана Франка, 2005. – 532 с.327.7:061.1 (ЄС)

К 66

Кордон М.В.

Європейська та євроанталнтична інтеграція України / М. В. Кордон. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 172 с.327.7 : 061.1 (ЄС)

Р 47

Решота О.А.

Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція : навч.-метод. реком. для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.150000 "Державне управління" / О. А. Решота. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 68 с.


ЕКОНОМІКА33

Е 45

Економіка / ред. М. П. Бутко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 612 с.33

S70

Social Europe : a continent's answer to market fundamentalism. – London : London Metropolitan University, 2006. – 126 р.330.1

А 65

Андрейчиков А.В.

Анализ, синтез, планирование решений а экономике / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 с.330.1

Е 45

Економіка та бюрократія у відкритому суспільстві : зб. наук. пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 232 с.330.34

М 48

Мельник М.І.

Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : моногр. / М. І. Мельник. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 568 с.330.8

К 77

Крайник О.П.

Сучасна економічна теорія : навч. посіб. / О. П. Крайник, Г. С. Третяк. – вид. 2-е, доп. і перероб. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 240 с.331

О–80

От трансформации – к обществу для всех. : Региональный доклад о человеческом развитии. – Братислава : ПРООН, 2011. – 132 с.331

B55

Beyond transition. Towards inclusive societies : Regional Human Development Report. – Bratislava : UNDP, 2011. – 112 p.331.1

Г 17

Гальків Л.І.

Оцінка втрат людського капіталу : теорія, методологія, практика / Л. І. Гальків. – Львів : ІРД НАН, 2011. – 444 с.331.1

N26

National Human Development Report 2011 : Ukraine : Towards Social Inclusion. – Kyiv : UNDP, 2011. – 128 p.332.1

Г 37

Герасимчук З.В.

Транснаціоналізація економіки регіонів України : теорія, методологія, практика : моногр. / З. В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 468 с.332.1

М 16

Макроекономічне районування України : історичні витоки, сучасність та перспективи : моногр. – Львів : ІРД НАН, 2011. – 268 с.336.1

Р 64

Деві К.

Розвиток місцевих фінансів в Україні та інших державах–членах Ради Європи / К. Деві, Г. Петері, В. Ю. Росіхіна, В. В. Толкованов. – К. : Крамар, 2011. – 240 с.336.1

Ф 59

Фінансовий потенціал регіону : механізми формування та використання : моногр. / ред. М. А. Козоріз. – Львів : НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2012. – 307 с.338.1

П 12

Пабат О.В.

Економічна безпека держави : інноваційні фактори / О. В. Пабат. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 168 с.338.43

Н 73

Новіков О.Є.

Трансформаційні процеси в аграрній сфері економіки : регіональні аспекти управління : моногр. / О. Є. Новіков. – К. : Дельта, 2011. – 303 с.339

U31

Ukraine. Trade and Human Development. : Aid for trade needs assessment . – Kyiv : UNDP, 2011. – 124 p.339.9

К 77

Кравців В.С.

Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України : проблеми та політика активізації : моногр. / В. С. Кравців, М. І. Мельник, В. Б, Антонов. – Львів : ІРД НАН України, 2011. – 368 с.

ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ342.2 (Нім)

P80

Politische Landeskunde ecklenburg Vorpоmmern. – Schwerin : LpB, б/р. – 250 p.
342.26

А 31

Адміністративно–територіальний устрій України : Історія. Сучасність. Перспективи. – К. : Геопринт, 2009. – 615 с.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ35 (021)

М 65

Міста та громади в адміністративно–територіальній реформі в Україні : міжнародний досвід та практичні пропозиції. – К. : б/в, 2008. – 136 с.35.076

Ц 38

Центри надання адміністративних послуг : створення та організація діяльності : практ. посіб. – К. : СПД Москаленко О.М., 2010. – 440 с.352

Є 24

Європейські традиції міського самоврядування в Україні. – Чернігів : В. М. Лозовий, 2011. – 84 с.352

Е 60

Емельянов Н.А.

Местное самоуправление : проблемы, поиски, решения : моногр. / Н. А. Емельянов. – М. : ТИГИМУС, 1997. – 814 с.352

О–75

Основи місцевого самоврядування : наук.-практ. посіб. . – Хмельницький : ЦППК, 2008. – 730 с.352

Ц 75

Циц С.В.

Акти місцевих адміністрацій (інформаційно-довідковий посібник) : зразки документів / С. В. Циц. – Х. : б/в, 2009. – 168 с.352 (477)

В 75

Ворона П.

Місцеве самоврядування України в контексті розвитку представницької влади : моногр. / П. Ворона. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 341 с.352.07

В 55

Вишиванюк М.

Соціально–економічний розвиток малих міст регіону : проблеми, тенденції, напрямки регулювання / М. Вишиванюк. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 252 с.352.07

(1–21)

Б 90

Буднікевич І.

Муніципальний маркетинг : теорія, методологія, практика : моногр. / І. Буднікевич. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – 648 с.352.07

(1–21)

К 88

Куйбіда М.

Організація влади у містах із спеціальним статусом : (на прикладі міста Севастополя) / М. Куйбіда, М. Росенко. – Львiв : НУ "Львiвська полiтехнiка", 2008. – 228 с.352.07

(1–21) (075)

М 58

Міжмуніципальне співробітництво : навч. посіб. – К. : Фенiкс, 2012. – 392 с.353

О–66

Орлов М.М.

Формування системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (теоретико–методологічні засади) : моногр. / М. М. Орлов. – Х. : ХарРІ НАДУ Магістр, 2012. – 344 с.353 : 32

Г 37

Герасимчук З.В.

Регіональна політика соціально–орієнтованого розвитку економіки : теорія, методологія, практика / З. В. Герасимчук, Л. В. Стружеус. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 260 с.353 : 32

Г 37

Герасимчук З.В.

Стимулювання сталого розвитку регіону : теорія, методологія, практика : моногр. / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 516 с.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТРЕБ36

М 58

Міжнародна конференція з питань подолання бідності : підсумковий звіт. – К. : ПРООН, 2009. – 24 с.36

П 25

Пенсійна реформа : виклик для України. – К. : ПРООН, 2008. – 68 с.36

С 69

Социальная политика : учеб. – М. : Экзамен, 2002. – 736 с.36

I–69

International Conference on Poverty Allevation : Conference Report. – Kyiv : UNDP, 2009. – 23 p.36

P41

Pension Reform : a challenge for Ukraine. – Kyiv : UNDP, 2008. – 52 p.36

S70

Social inclusion in Ukraine : European choice and social sector institutions . – Kyiv : UNDP, 2010. – 84 p.

МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ504

О–93

Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України. – К. : НІСД, 2011. – 32 с.

МЕДИЦИНА61

Ф 79

Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві : доповіді наук-практ. конф., 15 липня 2012 р., Біла Церква. – Біла Церква : б/в, 2012. – 140 с.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, МЕНЕДЖМЕНТ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ТОРГІВЛІ І ТРАНСПОРТУ65

Б 94

Бушуев С.Д.

Динамическое лидерство в управлении проектами / С, Д. Бушуев, В. В. Морозов. – К. : Укр. асоцiацiя упр. проектами, 2000. – 312 с.65

З–40

Заяць Д.Д.

Адміністративна поведінка : методичні вказівки для слухачів спеціальності 8.15010002 "Державна служба" / Д. Д. Заяць. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 36 с.65 : 342.5

М 50

Менеджмент для публічної влади : навч. посіб. / ред. М. П. Бутко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 360 с.657

В 60

Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід : навч. посіб. – К. : Кафедра, 2011. – 120 с.
658

Е 45

Шегда А.В.

Економіка підприємства : збірник тестів і задач : навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк. – К. : ЦУЛ, 2010. – 240 с.658.1

Ш 57

Шилепницький П.

Державно–приватне партнерство: теорія і практика : моногр. / П. Шилепницький. – Чернівці : ІРД НАН України, 2011. – 455 с.658.15

І–74

Головач А.В.

Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики) : навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач. – К. : КНЕУ, 2010. – 260 с.658.7

Н 50

Нєма О.С.

Закупівлі та контракти у проектах : метод. рек. для самостійного вивчення дисципліни слухачами спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" / О. С. Нєма. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 24 с.

ТУРИЗМ796.5 (100) (075.8)

М 21

Мальська М.П.

Міжнародний туризм і сфера послуг : підруч. / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання , 2008. – 661 с.

ГЕОГРАФІЯ. ІСТОРІЯ94 (477) (075.8)

П 19

Пасічник М.С.

Історія України : навч. посіб. / М. С. Пасічник. – 2-е вид., стер. . – К. : Знання, 2006. – 735 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень нових надходжень
Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи : автореф дис канд екон наук: спец. 08. 00. 02 / А. А. Вірковська. Т. Тнеу,...

Бюлетень нових надходжень
Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні : автореф дис канд екон наук : спец. 08. 00. 03 / О. В. Білаш. –– Львів : лну...

Бюлетень нових надходжень літератури
Методологiя наукових дослiджень та методика менеджменту : навч посiб для студ напр. 0502 "Менеджмент" спец. 050203 "Менеджмент зовнiшньоекономiчної...

Бюлетень асмбр випуск 12 (26) Шановні друзі, колеги, партнери! Хотіли...
...

Бюлетень асмбр випуск 8 (22) Шановні друзі, колеги, партнери! Хотіли...
...

Бюлетень асмбр випуск 10 (24) Шановні друзі, колеги, партнери! Хотіли...
...

Бюлетень асмбр випуск 9 (23) Шановні друзі, колеги, партнери! Хотіли...
...

Вересень, ніч
...

Участь у міжнародних тендерах. Просто про складне опис семінару
Тривалість проекту: вересень грудень 2016 року з можливим продовженням у 2017 році

Поняття та зміст міжнародного митного права
Розвиток І становлення у світовомку співтоваристві нових сфер міждержавного співробітництва призвів до розширення функцій митних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка