Пошук по сайту


Нака з

Нака з

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МОСТИСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З


02.09.2016 № 242/1Про організацію науково -

методичної роботи з

педагогічними кадрами району

у 2016-2017 навчальному році
Аналіз діяльності педагогічних колективів закладів освіти району показав, що у 2015-2016 навчальному році науково – методична робота здійснювалась відповідно чинного законодавства та обраної стратегії розвитку освітньої системи району .

Виходячи з цього, основними напрямами діяльності науково - методичної служби стали:

 • інформаційно-методичний супровід діяльності освітніх закладів району з підвищення якості освіти;

 • забезпечення рівного доступу всім вихованцям та учням до якісної освіти;

 • поглиблення науковості і практичної спрямованості методичної роботи;

 • удосконалення методичної культури педагогічних працівників району ;

 • включення вчителів в інноваційну та дослідно - експериментальну діяльність;

 • професійна та методична підготовка педпрацівників до проведення ЗНО серед випускників школи ІІІ ступеня.

Відповідно до Закону України № 2442-IV «Про вне­­сен­ня змін до зако­но­дав­чих актів з питань за­гальної середньої та до­шкільної освіти що­­до організації на­вча­льно-виховного про­цесу», основних положень Націо­на­ль­ної доктрини роз­вит­ку освіти, Указу Пре­зи­дента України від 30.09.10 № 926/2010 „Про заходи щодо за­без­пе­че­н­ня прі­ори­тет­ного розвитку освіти в Ук­ра­­їні”, Законів Ук­­ра­їни “Про за­га­льну се­ред­ню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про поза­шкі­льну ос­віту”, “Про охо­рону ди­тинства”, Кон­цеп­ції про­­фільного на­вча­н­ня в старшій школі, Дер­жав­ного стан­дарту початкової зага­­ль­­ної освіти (по­ста­но­ва Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462), Про­гра­ми роз­вит­ку системи освіти Мостищини на 2013-2017 роки, за­­­твер­д­женої рі­шен­ням районної ради від 12 червня 2013 року протокол №11, а також з метою удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, створення організаційних умов для формування методичної культури вчителів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу, забезпечення кожному учневі рівного доступу до якісної освіти
НАКАЗУЮ:

1. Всю науково-методичну роботу спрямувати на реалізацію проблеми «Підвищення інноваційного потенціалу методичної роботи як шлях до забезпечення зростання професійної майстерності педагогічних працівників району».

2. Методичну роботу в закладах освіти району здійснювати відповідно до наказу Міністерства  освіти і науки України від 8 грудня 2008 року №1119 «Про затвердження Положення  про районний      (міський ) методичний кабінет (центр)».

3. Вважати районний методичний кабінет координаційним центром методичної роботи.

4. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки вчителів спрямувати всю науково – методичну роботу в 2015-2016 н. р. на вирішення таких завдань :

4.1. Активізація WEB-сайтів РМК та закладів освіти району.

4.2. Забезпечення виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Мостиського району « Освіта Мостищини» на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради 12 червня 2013 року , протокол №11

4.3. Успішне впровадження нового Базового компонента дошкільної освіти.

4.4. Запровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти , базової і повної загальної середньої освіти» у 2016/2017 навчальному році.

4.5 . Забезпечення дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України від 13.04.2011 № 329 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №566/19304 та Наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 21.08.2013 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

4.6. Цілеспрямоване і системне проведення організаційно - методичних заходів, спрямованих на впровадження прогресивних методик всебічного розвитку дитини, зокрема з питань підтримки та розвитку здібних дітей; впровадження інноваційних педагогічних технологій; здійснення моніторингових досліджень якості освіти в районі; вивчення і узагальнення педагогічного досвіду; аналіз результатів навчально-виховного процесу; формування стійкої мотивації в учнів до навчання.

4.7. Забезпечення функціонування інформаційно-консультативного центру на базі районного методичного кабінету по роботі з педагогічними кадрами навчальних закладів району у міжкурсовий період.

4.8. Здійснення організаційних заходів щодо координації та діяльності районних методичних об’єднань, постійно-діючих семінарів, творчих груп та інших колективних і індивідуальних форм методичної роботи.

4.9. Організація видавничої діяльність та активізація роботи по вивченню і поширенню перспективного педагогічного досвіду шляхом публікацій на сторінках періодичних фахових видань.

4.10. Науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.

5 Створити і затвердити мережу науково - методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами та їх керівників, а також активізувати їх роботу протягом 2015-16 н.р. (Додаток 1):

Майстер-класи – 6

Творчі лабораторії - 10

Школи передового педагогічного досвіду – 7

Постійно – діючі семінари – практикуми – 3

Школа новопризначеного керівника – 1

Школа становлення молодого вчителя - 1

Творчі групи – 13

 1. Організувати роботу методичних об’єднань учителів – предметників,

початкових класів , дошкільних навчальних закладів (Додаток 2)

 1. З метою загального керівництва і координації науково – методичної роботи з педагогічними кадрами та впровадження в навчально-виховний процес досягнень психолого-педагогічної науки затвердити склад науково - методичної ради (Додаток 3)

 2. Затвердити план роботи науково – методичної ради (Додаток 4).

 3. Організувати і провести заходи , конкурси, змагання з обдарованою молоддю для усіх категорій педпрацівників (Додаток 5).

 4. Затвердити циклограму роботи районного методичного кабінету (Додаток 6).

 5. З метою виявлення творчо працюючих вчителів, максимальної реалізації та популяризації їх професійних досягнень, поширення в практику роботи педагогічних колективів передового педагогічного досвіду кращих освітян району провести районні конкурси :“Учитель року – 2017 ” , районну виставку педагогічної творчості “Освіта Мостищини - 2017”, конкурс «Школа року», « Обдарованість року».

12. Провести епізодичні заходи з педагогами ( додаток )

13. Затвердити опорні школи з таких проблем :

- методична робота - Мостиська ЗОШ №1 ( керівник Шарван М.В.)

- управлінська діяльність – Зав’язанцівська ЗОШ (керівник Бервецька О.Р.).

- школа в музейному просторі – Волицька ЗОШ – І-ІІІ ст.(Затинейко І.В.)

- здоров’я учасників навчально – виховного процесу – Мостиська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів ( керівник Пшоняк П.П.);

- моніторинг та оцінювання якості навчання - С. Вишнянська ЗОШ І- ІІІ ст.. (керівник Гачак Я.С.)

- виховання школярів на традиціях і звичаях рідного краю – Соколянський НВК (керівник Карп’юк М.В.)

- професійний розвиток учителів – Гусаківський НВК ( керівник Дуда О.М.);

- комп’ютеризація – Мостиська ЗОШ №1 ( керівник Сидорак М.М.)

- ландшафт – Довгомостиська ЗОШ І-ІІ ст. ( керівник Онишкевич Г.З.).

14. Провести семінари для відповідальних за зовнішнє незалежне оцінювання та керівників навчальних закладів « Особливості проведення ЗНО – 2017 та реєстрації учасників ЗНО – 2017»

15 .Поновити анотований каталог передового педагогічного досвіду педпрацівників району. (до 10 травня 2016 року , методисти).

16. Затвердити графік випуску методичного бюлетеня (додаток 7).

17. Провести моніторинг навчальних досягнень школярів з історії України ( вересень 2016, грудень 2016 , квітень 2017)

18. Укласти аналітичний довідник « Освіта Мостищини- 2017» ( до 01 серпня 2017 р.)

19. Вивчити та узагальнити передовий педагогічний досвід роботи педагогічних працівників( відповідно до плану роботи методистів).

20. Підготувати методичні рекомендації, розробки, інформаційно - методичні матеріали (додаток 8).

21. Залучати освітян району до друку передового педагогічного досвіду у фахових виданнях.

22.Здійснювати науково - методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми, залучати їх до олімпіад, конкурсів, турнірів різних рівнів, стимулювати проведення інтелектуальних конкурсів.

23. Здійснювати науково – методичний супровід діяльності шкільних бібліотек.

24. Продовжити впровадження в навчально – виховний процес інформаційно – комунікаційних технологій та підготовку педпрацівників за програмою Інтел та Майкрософт організувати семінари зі створення шкільних сайтів.

25. Продовжити організаційний та методичний супровід районних освітянських програм.

26. Закріпити для координації роботи у шкільних округах методистів : Гусаківський – Мартин М.І. , Мостиській №1 – Надибський М.І. , Крукеницький – Гудима Л.Я. , С-Вишнянський – Бішко М.А., Волицький – Стецина М.О., Мостиський №2 – Андраш Г.І., Чернівський – Угрин О.П.

 1. Продовжити моніторинг закладів району , спрямований на постійне оновлення змісту навчання і виховання, запровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій навчання і виховання, нових інформаційних технологій навчання.

 2. З метою оновлення змісту освіти, підвищення якості освітніх послуг систематично здійснювати експертизу інноваційної та дослідно - експериментальної діяльності закладів освіти в межах, передбачених законодавством України.

 3. Керівникам локальних освітніх округів затвердити керівників ММО при локальних освітніх округах.

 4. Керівникам закладів освіти:

30.1. Організувати роботу шкільних методичних об’єднань класних керівників у кожній школі за віковими категоріями .

30.2.. Забезпечити системний підхід до організації науково - методичної роботи з педагогічними кадрами, координувати діяльність шкільних та міжшкільних об’єднань педагогів, показники діагностування, диференціювати методичну роботу з педагогами, спрямувати її на надання дієвої практичної допомоги.

30.3. Забезпечити активну участь педагогів у загальнорайонних та обласних методичних заходах.

30.4. Використовувати атестацію педагогічних працівників, огляди майстерності та інші методичні заходи для заохочення зростання професійної майстерності педагогів, розвитку їх педагогічної культури, творчої активності.

30.5.Забезпечити ефективну діяльність шкільного методичного   кабінету .

30.6. Організувати моніторингові дослідження навчальних досягнень школярів з базових дисциплін ( вересень 2016, грудень 2016 , квітень 2017)

30.7. До 15.09. 2016 року до РМК відділу освіти подати копію наказу «Про організацію та структуру  методичної роботи на 2016-2017н.р.»

    30.8. До 10 червня 2017 року подати в РМК відділу освіти наказ «Про підсумки методичної роботи за 2016-2017 н.р.».

31. До 23.09.2016 року керівникам локальних освітніх округів затвердити плани роботи міжшкільних методичних об’єднань.

32. Контроль за виконанням наказу покласти на Олексюк І.П ., завідувача РМК відділу освіти Мостиьскої РДА

Начальник відділу освіти В.Г. Чернега


Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Мостиської РДА

02.09.2016 № 242/1

Структура науково - методичної роботи Мостиського РМК

на 2016-2017 н.р.
Майстер – класи

№з/п

Проблема

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання
1.

Активізація розумової діяльності та творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури.(Вчитель –методист української мови та літератури Брезвин С.Г.)

19.10.2016р.

14.12.2016р.

25.01.2017р.

Бішко М.А.
2.


Розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них засобами літератури

та етнопедагогіки національної свідомості і високої моралі. Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури. .(Вчитель –методист української мови та літератури Доскоч М.І.)

19.10.2016р.

14.12.2016р.

25.01.2017 р.

Бішко М.А.
3.


Використання проектного нанавчання на уроках фізики (вчитель фізикиПавлів І.Я.)

19.10.2016

08.02.2017

Ліпецька В.С.
4.


Створення ефективних умов на уроках історії для розвитку пізнавальної активності учнів на основі сучасних педагогічних технологій

25.10.2016 р

13.12. 2016 р.,

28.03.2017 р.

Гудима Л.Я.
5.

Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках історії, що забезпечують особистісне зростання та активізують самостійну діяльність школярів

20.12.2016 р.,

31.01.2017 р.,

25.04.2017 р.

Гудима Л.Я.
6.

Творче використання технологій особистісно-орієнтованого навчання з метою активного впливу на інтелектуальний розвиток учнів (Мисяк О.С., Судововишнянський НВК)

15.09.2016, 20.10.2016, 16.02.2017

Надибський М.І.
7

Сучасні педагогічні технології на уроках хімії – шлях до розвитку обдарованого учня» (Мостиська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст.)

05.09.2016, 17.10.2016, 24.04.2017

Ліпецька В.С.Формування комунікативних навичок учнів за допомогою мовленнєвих проблемних ситуацій (Гарасько Г.А., Мостиська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст)


15.09.16

27.10.16

02.02.17

Угрин О.П.Методика формування граматичної компенції учнів на уроках англійської мови (Здобиляк М.Є., Судововишнянський НВК)


22.09.16

20.10.16

16.02.17

Угрин О.П.Рольові ігри у процесі формування умінь говоріння на уроках англійської мови (Кіт О.В., Бортятинський НВК)


06.10.16

08.12.16

23.02.17

Угрин О.П.Мистецтво аплікації. Традиції та сучасність (Олійник О.М., Мостиська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст)


27.09.16

29.11.16

28.02.17

Угрин О.П.Впровадженняння ефективних форм роботи на уроках інформатики для розвитку пізнавальної активності учнів з використанням програмного засобу «Java»

27.10.2016 р

15.12. 2016 р.,

09.03.2017 р.

Врубель В.ІВикористання служб інтернету для ведення сайту та блогу що забезпечують особистісне зростання та активізують самостійну діяльність вчителів та учнів

20.12.2016 р.,

31.01.2017 р.,

25.04.2017 р.

Врубель В.І.
Організація ігор – драматизацій з дітьми старшого дошкільного віку

20.12.2016

02.02.2017

24.04.2017

Стецина М.О.
Творчі лабораторії

№з/п

Проблема

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання
1.

Пошукова діяльність вчителя і учня на уроках історії з використанням ігрових методик

04.10.2016 р.,

14.02. 2017 р.

Гудима Л.Я.
2.

Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження інтерактивних технологій» ( Гачак Я.С.,Судововишнянський НВК)

15.09.2016, 20.10.2016, 16.02.2017

Надибський М.І.
3.

Шляхи реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення англійської мови (Юдінцева І.О., Мостиська ЗОШ №1)

06.10.2016

17.11.2016

Угрин О.П.
4.

Розвиток навичок читання на уроках англійської мови (Хробак О.Я., Мостиська ЗОШ №2)

13.10.2016

22.12.2016

Угрин О.П.
5.

Формування комунікативних навичок учнів за допомогою мовленнєвих проблемних ситуацій Бук О.М., Судововишнянський НВК)

23.09.2016

10.11.2016

Угрин О.П.
6.

Проектне навчання на уроках англійської мови (Рихліцька М.М., Пнікутський НВК)

16.09.16

06.10.16

Угрин О.П.
7.

Інтерактивні технології як ефективний засіб реалізації комунікативного підходу в навчанні англійської мови (Кінаш О.М., Гусаківський НВК)

30.09.16

24.11.16

Угрин О.П.
8

Пошукова діяльність вчителя і учня на уроках інформатики з використанням інформаційно-комунікативних технологій

06.10.2016 р.,

16.02. 2017 р.

Врубель В.І.

9.

Етапи опрацювання художніх творів на уроках читання

07.10.2016

28.04.2017

Стецина М.О.
10.

Метод проектів на уроках природознавства

06.10.2016

17.04.2017

Стецина М.О.
Школи передового педагогічного досвіду

№з/п

Проблема

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання
1.

Креативна освіта для розвитку творчого потенціалу школярів на уроках географії

12.10.2016 р.,

14.12.2016 р.,

29.03.2017 р.

Гудима Л.Я.
2

Форми та методи викладання зарубіжної літератури, що сприяють активній соціалізації учнів в умовах євроінтеграції

05.12.2016

27.02.2017


Олексюк І.П.
2.

Використання елементів гри на уроках математики (Чміль Т.З., Твіржанський НВК)

10.11. 2016, 02.02.2017

Надибський М.І.
3

Використання рухливих ігор та естафет на уроках фізичної культури» (Гдулевич В.І., Гусаківський НВК)

01.12.2016,

06.04.2017

Надибський М.І.
4.

Практичні рекомендації для діяльності педагога, що можуть посприяти йому в формуванні професійних компетентностей учнів.


12.10.2016 р.,

14.12.2016 р.,

29.03.2017 р.

Врубель В.І.
5.

Використання методу проектів на уроках фізики

19.10.2016

08.02.2017

Ліпецька В.С.
6.

Особистісно орієнтоване навчання – шлях до успіху

Квітень 2017

Стецина М.О.


Районні творчі групи

з/п

Проблема

Дати засідань

Керівники

Примітка

1

учителів історії «Форми взаємодії вчителя і учня у розвитку етапів мислення: узагальнення, аналізу синтезу, вміння визначати проблеми».


20.09.2016

06.12.2016 16.05.2017

Шморгун О.М.

2

учителів географії «Формування картографічної компетенції на уроках географії».


28.09.2016

21.12.2016

17.05.2017

СкваркоО.В.
3

учителів математики : «Методики використання активних форм роботи на уроках математики та у позаурочний час з метою особистісного розвитку і творчої самореалізації учнів».


15.09.2016 р.

20.04.2017 р.


Гачак Я.С.
4

учителів біології «Реалізація компетентнісного підходу на уроках біології»

12.09.2016

23.01.2017

15.05.2017

Кулай А.Р.
5

трудового навчання

«Використання мультимедійних технологій на уроках трудового навчання»


27.09.2016

31.01.2017

02.05.2017


Угрин О.П.
6

вчителів іноземної мови. «Особистісно орієнтоване навчання на уроках іноземної мови»


22.09.2016

26.01.2017 04.05.2017


Угрин О.П.
7

Вчителів зарубіжної літератури « Використання інформаційних технологій та мультимедійних засобів навчання на уроках зарубіжної літератури. Забезпечення методичного супроводу викладання предмета у 9 класі за новими програмами»

12.09.2016

30.01.2017

15.05.2017

Олексюк І.П.
8

учителів історії «Форми взаємодії вчителя і учня у розвитку етапів мислення: узагальнення, аналізу синтезу, вміння визначати проблеми».


20.09.2016

06.12.2016 16.05.2017

Шморгун О.М.

9

учителів географії «Формування картографічної компетенції на уроках географії».


28.09.2016

21.12.2016

17.05.2017

СкваркоО.В.
10

учителів математики : «Методики використання активних форм роботи на уроках математики та у позаурочний час з метою особистісного розвитку і творчої самореалізації учнів».


15.09.2016

20.04.2017


Гачак Я.С.
11

учителів біології «Реалізація компетентнісного підходу на уроках біології»

12.09.2016

23.01.2017

15.05.2017

Кулай А.Р.


Семінари – практикуми директорів шкіл

Проблема : Інноваційні підходи керівника навчального закладу до контролю за формуванням фахової компетентності педагога
Форми роботи : теоретичне і практичне опрацювання питань відповідно до поставленої мети.


  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Затвердити склад атестаційної комісії відділу освіти П’ятихатської райдержадміністрації, що додається

Нака з
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013–2014 навчальному році

Нака з
Про організацію та проведення ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році

Нака з
Про підсумки туристсько-краєзнавчої роботи, європросвіти та патріотичного виховання у навчальних закладах міста за 2016 рік

Нака з
Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Нака з
Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, тел: (0352) 52-23-53, факс: (0352) 52-32-28, e-mail

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка