Пошук по сайту


Бюлетень нових надходжень

Бюлетень нових надходжень


ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2016 р.АВТОРЕФЕРАТИ


1.

08.00.02

В 52


Вірковська А. А.

Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.02 / А. А. Вірковська. - Т. : ТНЕУ, 2016. - 20 с


2.

08.00.03

Д 43


Дзьоба О. Г.

Теоретико-методологічні засади управління трансформаціями і розвитком системи газозабезпечення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 / О. Г. Дзьоба. - Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. - 39 с


3.

08.00.03

П 11


Підгаєць С. В.

Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.00.03 / С. В. Підгаєць. - Т. : ТНЕУ, 2016. - 22 с

4.

08.00.04

Б 77


Бойко О.С.

Забезпечення умов модернізації підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : СПЕЦ. 08.00.04 / О.С.Бойко. - Одеса: ОНЕУ, 2016. - 20 с

5.

08.00.04

К 14


Казак О. О.

Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / О. О. Казак. - К. : ПрАТ ВНЗ " МАУП", 2016. - 22 с

6.

08.00.04

О-34


Овсієнко Н. В.

Маркетингові стратегії підприємств-виробників молокопереробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Н. В. Овсієнко. - К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. - 20 с

7.

08.00.04

С 13


Сагайдак М. П.

Внутрішній маркетинг підприємств сфери послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук.: спец. 08.00.04 / М. П. Сагайдак. - К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. - 32 с

8.

08.00.04

С 25


Своробович Л. М.

Формування мотиваційної складової внутрішнього економічного механізму підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Л. М. Своробович. - Одеса: ОНЕУ, 2016. - 18 с

9.

08.00.05

С 22


Сахарнацька Л.І.

Формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону : автореф. дис. ... канд.ек. наук : спец. 25.00.02 / Л.І.Сахарнацька. - Мукачево: Мукачівський держ. ун-т, 2016. - 29 с

10.

25.00.01

І- 23


Івасенко С. М.

Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / С. М. Івасенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с


11.

25.00.01

А 46


Александрович О.О.

Теоретичні засади та історичні передумови модернізації системи державного фінансового контролю в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / О.О.Александрович. – Х.: ХарРІДУ НАДУ, 2016. - 20 с

12.

25.00.01

Л 32


Лашко А. О.

Аналіз державної політики в умовах трансформації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр.: спец. 25.00.01 / А. О. Лашко. - Х. : ХарРI ДУ НАДУ, 2016. - 20 с

13.

25.00.01

М 12


Маєв А. П.

Концептуальні засади розбудови інституту регіонального управління в сучасній Україні: європейський та вітчизняний досвід : автореф. дис. ... канд. наук здерж. упр.: спец. 25.00.01 / А. П. Маєв. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2016. - 20 с

14.

25.00.01

М 18


Малінін В. В.

Механізм формування соціокультурної ідентичності в контексті реформування системи державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / В. В. Малінін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 19 с

15.

25.00.01

Н 55


Нестеряк Ю.В.

Державна політика у сфері засобів масової комунікації в умовах суспільних трансформацій в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 / Ю.В.Нестеряк. - К.: НАДУ, 2016. - 36 с

16.

25.00.01

С 65


Сорока О. Я.

Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в першій половині ХХ століття : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / О. Я. Сорока. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с

17.

25.00.01

Х 17


Халавка Т. Б.

Державне регулювання процесів міжетнічної інтеграції у прикордонних регіонах: теоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / Т. Б. Халавка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с

18.

25.00.02

И 85


Ісаєва І.М.

Організаційний механізм державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. :спец. 25.00.02 / І.М. Ісаєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с

19.

25.00.02

А 94


Афанасьєва Ю. В.

Державна підтримка сім'ї як чинник стимулювання народжуваності в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Ю. В. Афанасьєва. - Х . : ХарРIДУ НАДУ, 2016. - 20 с

20.

25.00.02

К 26


Карпенко О. В.

Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / О. В. Карпенко. - К : НАДУ , 2016. - 36 с

21.

25.00.02

Л 63


Лис А. Б.

Механізми державного управління процесами надання адміністративних послуг : автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр.: спец. 25.00.02 / А. Б. Лис. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 19 с

22.

25.00.02

П 19


Пастух К. В.

Механізми реалізації державної регіональної економічної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр.: спец. 25.00.02 / К. В. Пастух. - Х. : ХарРI ДУ НАДУ, 2016. - 20 с

23.

25.00.02

С 82


Сторожев Р. І.

Кадровий механізм формування позитивного іміджу держави : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Р. І. Сторожев. - К : НАДУ , 2016

24.

25.00.02

С 89


Суворов В. П.

Механізми державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / В. П. Суворов. - Х. : ХарРI ДУ НАДУ, 2016. - 20 с

25.

25.00.02

Т 45


Титаренко Т. Г.

Формування та реалізація державної політики регулювання земельних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Титаренко Т. Г. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с

26.

25.00.02

Т 46


Тихончук Р. Г.

Державно-правове регулювання акціонерної форми господарювання : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Р. Г. Тихончук. - О. : ОРIДУ НАДУ, 2016. - 20 с
НАУКА. СОЦІОЛОГІЯ


27.

001

Н 35

Національна академія наук України. Короткий річний звіт 2015 . – К.: Аванпост-прим, 2016. - 31 с


28.

001

П 20


Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015 році та основні напрямит її подальшої роботи. Доповідь Президента НАН України Б.Є.Патона загальним зборам НАН України 14 квітня 2016 року / Патон Б.Є. – К.: НАНУ, 2016. - 51 с

29.

316.3

Г 87

Громадянське суспільство України : звіт за результатами дослідження / упоряд. Л. Паливода. - К. : БФ "Творчий центр ТЦК", 2016. - 74 с


30.

316.3

D30


Defining Civil Society for Ukraine [Текст] : research report / ed. D. O. Stodilka. - K. : CCC Creative Center, 2016. - 74 p
ПОЛІТОЛОГІЯ


31.

327.7:061.1(ЄС)(075)

Є 24

Європейський Союз у XXІ столітті: функціонування та розвиток : монографія / за заг. ред. В.С.Загорського, О.Я.Красівського. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. - 632 с32.

32.001 (082)

Л 55


Лібералізм, посткомунізм і реформи. Цикл конференцій "Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства" : зб. наук. праць / за наук. ред.: А. Колодій, М. Буника, І. Кіянки. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2016. - 260 с33.

321.7(477)(520)

С 40


Сиратори Р.

Построение демократий : Украина и Япония. Помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / Сиратори Р. – К.: Феникс НИСИ, 2016. - 640 с

34.

323: 35

П 88


Телешун С. О.

Публічна політика в процесах реформування системи державного управління України / С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович, О. Г. Пухкал. - К. : НАДУ , 2016. - 192 с

35.

328.185

Д 36


Державна антикорупційна політика і запобігання протидії корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / [за ред. Ю.В.Ковбасюка,В.Л.Федоренка]. – К.: Ліра-К, 2016. - 524 с
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ


36.

35 (063)

П 78


Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю 15 квітня 2016 р. / за заг. ред.: В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львів : ЛРІДУ НАДУ , 2016. - 324 с

37.

35(082)

А 43

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип.1(65) / [голов. ред. М.М.Їжа]. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2016


38.

35 (082)

Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Вип. 1 (28). - Д. : ДРIДУ НАДУ, 2016. - 168 с

39.

35 (082)

Е 90

Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Вип. 45 / за заг. ред.: В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2015. - 298 с


40.

35.075: 340

У 45

Україна. Закон

Про державну службу: чинне законодавство станом на 14 січня 2016 року: Офіційний текст / Україна. Закон. - К. : Алерта, 2016. - 76 с


41.

352.07

В 44


Віліжінський В. М.

Реформування системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням національних традицій врядування : монографія / В. М. Віліжінський , М. П. Попов. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2016. - 182 с
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ. ІНФОРМАТИКА


42.

355.4

М 12

Магда Є.

Гібридна війна: вижити і перемогти / Є. Магда. - Х. : Віват, 2015. - 304 с

43.

355.4

Н 52

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО / О. Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко та ін. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 512 с


44.

681.3(076)

С 29

Селіверстов Р.Г.

Методичні матеріали до проходження навчально-комп'ютерної практики / Р.Г.Селіверстов. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 32 с.
АНГЛІЙСЬКА МОВА


45.

811.111(075)

В 17

Ванівська О.

Англійська мова=The learning curve : навч.пос / О.Ванівська, В.Наконечна, Д.Дубровська ,О.Ванівська. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 199 с


46.

811.111(075)

Д 79

Дубровська Д.

Англійська мова. Сучасна граматика. : навч. пос. Ч. 1 / Д.Дубровська. О.Ванівська. - Львів: Новий Світ-2000, 2012. - 370 с
КРАЄЗНАВСТВО. ГЕОГРАФІЯ


47.

908 (477)

Л 89

Львів. Комплексний атлас / за ред. О. Шаблія. - К. : ДНВП "Картографія", 2012. - 192 с

48.

91

Д 58

Довідковий атлас світу / ред. В. В. Молочко. - К. : ДНВП "Картографія", 2010. - 328 с

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень нових надходжень вересень
Основи методології та організації наукових досліджень : навч посіб. – К. Цул, 2010. – 352 с

Бюлетень нових надходжень
Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні : автореф дис канд екон наук : спец. 08. 00. 03 / О. В. Білаш. –– Львів : лну...

Бюлетень нових надходжень літератури
Методологiя наукових дослiджень та методика менеджменту : навч посiб для студ напр. 0502 "Менеджмент" спец. 050203 "Менеджмент зовнiшньоекономiчної...

Бюлетень асмбр випуск 10 (24) Шановні друзі, колеги, партнери! Хотіли...
...

Бюлетень асмбр випуск 8 (22) Шановні друзі, колеги, партнери! Хотіли...
...

Бюлетень асмбр випуск 12 (26) Шановні друзі, колеги, партнери! Хотіли...
...

Бюлетень асмбр випуск 9 (23) Шановні друзі, колеги, партнери! Хотіли...
...

Поняття та зміст міжнародного митного права
Розвиток І становлення у світовомку співтоваристві нових сфер міждержавного співробітництва призвів до розширення функцій митних...

Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів Додаток до журналу «Україна:...
Введення інституту префектів в Україні: користь чи загроза для місцевого самоврядування 6

Закони царя Хамурапі захист приватної власності, забезпечення надходжень до державної скарбниці
Перші спроби осмислення явищ господарського життя відносяться до часів формування соціуму. Писемні пам’ятки стародавніх часів з IV...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка