Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки

Сторінка1/4
  1   2   3   4


БЛОКАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кафедра філософії та політології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
_________________ доц. Козир І.А.

“______”_______________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИФІЛОСОФІЯ НАУКИ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ______0301 соціально-політичні науки______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

Спеціальність__________6.030104 Магістри_______________________________

(шифр і назва спеціальності)

додаткова спеціальність/

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний, природничо-географічний, фізичного виховання.

(назва факультету)

форма навчання __________________денна____________________________________

(денна, заочна, ПДО)

Кіровоград – 2012 рік


Робоча програма з філософії науки для магістрів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 03.01 соціально-політичні науки,

спеціальністю 6.030104 Магістри.

„___” ________, 20__ року – __ с.

________________________________________________________

Розробник: доцент кафедри філософії та політології, к.філос.н Харченко Ю.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Протокол від “ 29 ” серпня 2012 року № 1
“ 29 ” серпня 2012 року Завідувач кафедри _______________________ (доц. Харченко Ю.В.)

(підпис)


Схвалено методичною радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

__________________________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “ 31 ” серпня 2012 року № 1
“ 31 ” серпня 2012 року Голова _______________ (доц. Козир І.А.)

(підпис)

__________, 2012 рік

 __________, 20__ рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма


Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань:

03.01 соціально-політичні науки

Нормативна


Напрям підготовки:

6.030104 Політологія

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

магістри

додаткова спеціальність/

спеціалізація

Рік підготовки:

5-й

Змістових модулів – 3

Загальна кількість годин – 48

Лекції

12 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента – 18

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Практичні, семінарські

18 год.

Лабораторні

0 год.

Самостійна робота

18 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного...
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні...

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка